Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Zaccaria

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1λῆμμα λόγου κυρίου ἐν γῇ Σεδραχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ διότι κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους καὶ πάσας φυλὰς τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale ZcQuesto messaggio del Signore riguarda
la regione di Adrach,
e la città di Damasco.
Infatti non solo le tribù d’Israele
ma anche tutti gli uomini cercheranno il Signore.
Rimandi
9,1 messaggio Is 13,1+. — Damasco Is 7,8+.
Note al Testo
9,1 Adrach: città della Siria del nord. — ma anche tutti gli uomini… il Signore: altri: poiché al Signore appartiene la perla di Aram.
AT greco 9,2καὶ Εμαθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος καὶ Σιδών διότι ἐφρόνησαν σφόδρα
Interconfessionale ZcQueste parole riguardano anche Camat,
vicino a Damasco,
e le città di Tiro e di Sidone,
ricche di sapienza.
Rimandi
9,2 Camat Is 10,9+. — Tiro e Sidone Am 1,9+.
AT greco 9,3καὶ ᾠκοδόμησεν Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν καὶ συνήγαγεν χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν
Interconfessionale ZcTiro si è costruita una fortezza
e ha accumulato tanto oro e argento
quanto la polvere e il fango che sono nelle strade.
Rimandi
9,3 ricchezza di Tiro Ez 22,2-27.
AT greco 9,4διὰ τοῦτο κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται
Interconfessionale ZcMa il Signore s’impadronirà della città,
butterà in mare le sue mura
e la distruggerà con un incendio.
Rimandi
9,4 caduta di Tiro Ez 27,34.
AT greco 9,5ὄψεται Ἀσκαλὼν καὶ φοβηθήσεται καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα καὶ Ακκαρων ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης καὶ Ἀσκαλὼν οὐ μὴ κατοικηθῇ
Interconfessionale ZcDavanti a tutto questo
la città di Àscalon avrà paura,
Gaza soffrirà molto e anche Ekron,
perché verrà meno ogni speranza di appoggio.
Da Gaza scomparirà il re e Àscalon resterà disabitata.
Rimandi
9,5-6 Àscalon, Gaza, Ekron, Asdod Gs 13,2-3; Am 1,6-8; Sof 2,4-7.
Note al Testo
9,5-6 Àscalon, Gaza, Ekron e Asdod: principali città della Filistea. L’appoggio che verrà meno è quello di Tiro, la cui attività economica dominava tutta la regione costiera.
AT greco 9,6καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν Ἀζώτῳ καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων
Interconfessionale ZcGente di razze diverse abiterà ad Asdod.
Il Signore dice:
«Così distruggerò l’orgoglio dei Filistei.
Rimandi
9,6 gente di razze diverse Dt 23,3.
AT greco 9,7καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὗτος τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ιουδα καὶ Ακκαρων ὡς ὁ Ιεβουσαῖος
Interconfessionale ZcNon permetterò più loro
di mangiare carne che ha ancora sangue,
e la carne consacrata agli idoli.
I sopravvissuti diventeranno parte del mio popolo,
come se fossero famiglie di Giuda.
Ekron pure farà parte del mio popolo,
come lo divennero i Gebusei.
Rimandi
9,7 non mangiare carne con il sangue Gn 9,4; Lv 19,26; Ez 33,25. — i sopravvissuti Is 4,3.
Note al Testo
9,7 e la carne consacrata agli idoli: altri: e i loro abomini dai loro denti. — Gebusei: dopo la conquista di Gerusalemme da parte di Davide, i Gebusei, abitanti originari della città, furono risparmiati e vissero in pace in mezzo al popolo d’Israele (vedi Giosuè 15,63; 2 Samuele 5,6-9).
AT greco 9,8καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐπ’ αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου
Interconfessionale Zc9,8Farò la guardia alla mia terra
contro gli eserciti che passano.
Più nessuno verrà a opprimere il mio popolo,
perché io stesso lo proteggo».
AT greco 9,9χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιων κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλημ ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον
Interconfessionale ZcGioisci, sii contenta, Gerusalemme!
Esulta di felicità, città di Sion!
Guarda, il tuo re viene a te,
giusto e vittorioso,
umile e sopra un asino,
un asinello puledro d’asina.
Rimandi
9,9 versetto citato in Mt 21,5 par. — acclamazioni: 1) prima della guerra santa Nm 10,9; Gs 6,10; 1 Sam 17,20. 2) della regalità del Signore Sof 3,14; Sal 47,2; 95,1; 98,4.6. — tuo re Is 9,5; 11,1; Ez 37,22. — giusto Is 9,6; 11,4; 16,5; Ger 23,5. — vittorioso Is 33,16-18. — umile Is 57,15; 61,1-2; Sof 2,3; Sal 69,33-34.
AT greco 9,10καὶ ἐξολεθρεύσει ἅρματα ἐξ Εφραιμ καὶ ἵππον ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἐξολεθρευθήσεται τόξον πολεμικόν καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ποταμῶν διεκβολὰς γῆς
Interconfessionale ZcFarà scomparire da Èfraim i carri da guerra
e da Gerusalemme i cavalli,
spezzerà gli archi dei soldati.
Ristabilirà la pace fra le nazioni
e regnerà da mare a mare,
dal fiume Eufrate fino ai confini della terra.
Rimandi
9,10 distruzione delle armi da guerra Is 2,4+. — pace fra le nazioni Is 9,5-6; 11,6-9; 42,14; 57,19; Sal 46,10; 72,7. — dominio universale Sal 72,8. — da mare a mare, dal fiume… Gn 15,18; 1 Re 5,1; 8,65; Sal 80,12.
Note al Testo
9,10 farà scomparire: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: farò scomparire. — Èfraim: sta per il regno di Israele. — da mare… terra: si ricordano qui i confini ideali di Israele ai tempi di Davide e Salomone: dal Mar Morto al Mar Mediterraneo, dall’Egitto fino all’Eufrate (vedi 1 Re 5,1.4).
AT greco 9,11καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ
Interconfessionale ZcIl Signore dice:
«Per la mia alleanza con voi,
conclusa con il sangue,
io vi libererò dalla vostra prigione,
che è simile a un pozzo senz’acqua.
Rimandi
9,11 alleanza conclusa con il sangue Es 24,5-8; Sal 50,5. — prigionieri in un pozzo senz’acqua Gn 37,20-29; Ger 38,6.
AT greco 9,12καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τῆς συναγωγῆς καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι
Interconfessionale ZcPrigionieri, che vivete di speranza,
ritornate nella vostra città ricostruita.
Io vi annunzio ora che vi ricompenserò con abbondanza
per quel che avete sofferto.
Rimandi
9,12 città ricostruita (Gerusalemme) Sal 122,3. — ricompensa abbondante Is 61,7+.
AT greco 9,13διότι ἐνέτεινά σε Ιουδα ἐμαυτῷ τόξον ἔπλησα τὸν Εφραιμ καὶ ἐπεγερῶ τὰ τέκνα σου Σιων ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ
Interconfessionale ZcUserò Giuda come mio arco di guerra,
ed Èfraim come freccia.
Manderò i tuoi uomini, Sion,
ad attaccare quelli della Grecia.
Mi servirò di loro
come della spada di un soldato valoroso».
Rimandi
9,13 Grecia Is 66,19; Ez 27,13; Gl 4,6.
AT greco 9,14καὶ κύριος ἔσται ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς καὶ κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ
Interconfessionale ZcDio, il Signore, apparirà per difendere il suo popolo:
le sue frecce saranno come fulmini,
suonerà la tromba
e avanzerà come le tempeste
che vengono dal sud.
Rimandi
9,14 apparizione del Signore (sue frecce) Sal 18,14-15. — suono della tromba Es 19,16; Is 27,13; Ger 4,5; Mt 24,31; Ap 8,6-7 ecc. — Dio viene da sud Dt 33,2; Gdc 5,4; Ab 3,3-4.
AT greco 9,15κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτῶν καὶ καταναλώσουσιν αὐτοὺς καὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον
Interconfessionale ZcIl Signore dell’universo proteggerà il suo popolo,
lancerà una grandine di pietre
per distruggere e calpestare i nemici.
Esse faranno scorrere il sangue
come quello sparso sugli angoli dell’altare,
come il vino che riempie le grandi coppe durante i sacrifici.
Rimandi
9,15 sangue sugli angoli dell’altare Es 29,12; Lv 4,7; 8,15; 16,18.
Note al Testo
9,15 Il testo ebraico dell’intero v. è per noi oscuro. — Esse faranno… sangue: così secondo l’antica traduzione greca. — grandi coppe: vedi Amos 6,6.
AT greco 9,16καὶ σώσει αὐτοὺς κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ
Interconfessionale ZcIn quel giorno,
Dio, il Signore, salverà il suo popolo
come un pastore salva il suo gregge.
Esso risplenderà sulla terra,
come pietre preziose di una corona.
Rimandi
9,16 Dio salvatore Is 43,3+. — il suo gregge Sal 77,21+.
AT greco 9,17ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ’ αὐτοῦ σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους
Interconfessionale ZcChe splendore e che felicità!
Il grano e il vino nuovo daranno vigore
ai ragazzi e alla ragazze.
Rimandi
9,17 grano, vino nuovo Ger 31,12-13.