Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BibbiaEDU-logo

Atti degli Apostoli

20 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον ⸀μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ ⸀παρακαλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν ⸀πορεύεσθαι ⸀εἰς Μακεδονίαν.
20,1 μεταπεμψάμενος WH Treg NIV ] προσκαλεσάμενος RP • παρακαλέσας WH Treg NIV ] - RP • πορεύεσθαι WH Treg NIV ] πορευθῆναι RP • εἰς WH Treg NIV ] + τὴν RP
2διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα
ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης ⸂ἐπιβουλῆς αὐτῷ⸃ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο ⸀γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.
20,3 ἐπιβουλῆς αὐτῷ WH Treg NIV ] + αὐτῷ ἐπιβουλῆς RP • γνώμης WH Treg NIV ] γνώμη RP
συνείπετο δὲ ⸀αὐτῷ Σώπατρος ⸀Πύρρου Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος·
20,4 αὐτῷ WH NIV ] + ἄχρι τῆς Ἀσίας Treg RP • Πύρρου WH Treg NIV ] - RP
οὗτοι ⸀δὲ ⸀προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι·
20,5 δὲ WH Treg NIV ] - RP • προσελθόντες WH Treg RP ] προελθόντες NIV
ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, ⸀οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.
20,6 οὗ WH Treg RP ] ὅπου NIV
Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ⸀ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
20,7 ἡμῶν WH Treg NIV ] τῶν μαθητῶν RP
8ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι·
⸀καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.
20,9 καθεζόμενος WH Treg NIV ] Καθήμενος RP
10καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν· Μὴ θορυβεῖσθε, ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ⸀τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.
20,11 τὸν WH Treg NIV ] - RP
12ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.
Ἡμεῖς δὲ ⸀προελθόντες ⸀ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ ⸂διατεταγμένος ἦν⸃ μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.
20,13 προελθόντες WH Treg NIV ] προσελθόντες RP • ἐπὶ WH Treg NIV ] εἰς RP • διατεταγμένος ἦν WH Treg NIV ] ἦν διατεταγμένος RP
ὡς δὲ ⸀συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην,
20,14 συνέβαλλεν WH Treg NIV ] συνέβαλεν RP
κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ⸀ἄντικρυς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς ⸀Σάμον, τῇ ⸀δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον·
20,15 ἄντικρυς WH Treg NIV ] ἀντικρύ RP • Σάμον WH Treg NIV ] + καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ RP • δὲ WH Treg NIV ] - RP
⸀κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν ⸀εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.
20,16 κεκρίκει WH Treg NIV ] Ἔκρινεν RP • εἴη WH Treg NIV ] ἦν RP
17Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
18ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,
δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης ⸀καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων·
20,19 καὶ WH Treg NIV ] + πολλῶν RP
20ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους,
διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν ⸀εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ ⸀πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ⸀Ἰησοῦν.
20,21 εἰς WH Treg NIV ] + τὸν RP • πίστιν WH Treg NIV ] + τὴν RP • Ἰησοῦν WH NIV RP ] + χριστόν Treg
καὶ νῦν ἰδοὺ ⸂δεδεμένος ἐγὼ⸃ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά ⸀μοι μὴ εἰδώς,
20,22 δεδεμένος ἐγὼ WH Treg NIV ] ἐγὼ δεδεμένος RP • μοι Treg NIV RP ] ἐμοὶ WH
πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί ⸀μοι λέγον ὅτι δεσμὰ ⸂καὶ θλίψεις με⸃ μένουσιν·
20,23 μοι WH Treg NIV ] - RP • καὶ θλίψεις με WH Treg NIV ] με καὶ θλίψεις RP
ἀλλ’ οὐδενὸς ⸀λόγου ⸀ποιοῦμαι τὴν ⸀ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς ⸀τελειῶσαι τὸν δρόμον ⸀μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.
20,24 λόγου WH Treg NIV ] λόγον RP • ποιοῦμαι WH Treg NIV ] + οὐδὲ ἔχω RP • ψυχὴν WH Treg NIV ] + μου RP • τελειῶσαι NIV RP ] τελειώσω WH Treg • μου WH Treg NIV ] + μετὰ χαρᾶς RP
Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν ⸀βασιλείαν.
20,25 βασιλείαν WH Treg NIV ] + τοῦ θεοῦ RP
⸀διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός ⸀εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων,
20,26 διότι WH NIV RP ] διὸ Treg • εἰμι WH Treg NIV ] ἐγὼ RP
οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ⸂πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν⸃.
20,27 πᾶσαν … θεοῦ ὑμῖν WH Treg NIV ] ὑμῖν πᾶσαν … θεοῦ RP
⸀προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ⸀θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ⸂αἵματος τοῦ ἰδίου⸃.
20,28 προσέχετε WH Treg NIV ] + οὖν RP • θεοῦ WH NIV ] κυρίου Treg; κυρίου καὶ θεοῦ RP • αἵματος τοῦ ἰδίου WH Treg NIV ] ἰδίου αἵματος RP
ἐγὼ ⸀οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου,
20,29 οἶδα WH Treg NIV ] γὰρ οἶδα τοῦτο RP
καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ⸀ἑαυτῶν·
20,30 ἑαυτῶν WH Treg ] αὐτῶν NIV RP
31διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.
καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ⸀ὑμᾶς τῷ ⸀θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ⸀οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι ⸀τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.
20,32 ὑμᾶς WH Treg NIV ] + ἀδελφοί RP • θεῷ Treg NIV RP ] κυρίῳ WH • οἰκοδομῆσαι WH Treg NIV ] ἐποικοδομῆσαι RP • τὴν WH Treg NIV ] ὑμῖν RP
33ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα·
34αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.
35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.
36Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
ἱκανὸς δὲ ⸂κλαυθμὸς ἐγένετο⸃ πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν,
20,37 κλαυθμὸς ἐγένετο WH Treg NIV ] ἐγένετο κλαυθμὸς RP
38ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.

Note al testo

20,1 μεταπεμψάμενος WH Treg NIV ] προσκαλεσάμενος RP • παρακαλέσας WH Treg NIV ] - RP • πορεύεσθαι WH Treg NIV ] πορευθῆναι RP • εἰς WH Treg NIV ] + τὴν RP
20,3 ἐπιβουλῆς αὐτῷ WH Treg NIV ] + αὐτῷ ἐπιβουλῆς RP • γνώμης WH Treg NIV ] γνώμη RP
20,4 αὐτῷ WH NIV ] + ἄχρι τῆς Ἀσίας Treg RP • Πύρρου WH Treg NIV ] - RP
20,5 δὲ WH Treg NIV ] - RP • προσελθόντες WH Treg RP ] προελθόντες NIV
20,6 οὗ WH Treg RP ] ὅπου NIV
20,7 ἡμῶν WH Treg NIV ] τῶν μαθητῶν RP
20,9 καθεζόμενος WH Treg NIV ] Καθήμενος RP
20,11 τὸν WH Treg NIV ] - RP
20,13 προελθόντες WH Treg NIV ] προσελθόντες RP • ἐπὶ WH Treg NIV ] εἰς RP • διατεταγμένος ἦν WH Treg NIV ] ἦν διατεταγμένος RP
20,14 συνέβαλλεν WH Treg NIV ] συνέβαλεν RP
20,15 ἄντικρυς WH Treg NIV ] ἀντικρύ RP • Σάμον WH Treg NIV ] + καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ RP • δὲ WH Treg NIV ] - RP
20,16 κεκρίκει WH Treg NIV ] Ἔκρινεν RP • εἴη WH Treg NIV ] ἦν RP
20,19 καὶ WH Treg NIV ] + πολλῶν RP
20,21 εἰς WH Treg NIV ] + τὸν RP • πίστιν WH Treg NIV ] + τὴν RP • Ἰησοῦν WH NIV RP ] + χριστόν Treg
20,22 δεδεμένος ἐγὼ WH Treg NIV ] ἐγὼ δεδεμένος RP • μοι Treg NIV RP ] ἐμοὶ WH
20,23 μοι WH Treg NIV ] - RP • καὶ θλίψεις με WH Treg NIV ] με καὶ θλίψεις RP
20,24 λόγου WH Treg NIV ] λόγον RP • ποιοῦμαι WH Treg NIV ] + οὐδὲ ἔχω RP • ψυχὴν WH Treg NIV ] + μου RP • τελειῶσαι NIV RP ] τελειώσω WH Treg • μου WH Treg NIV ] + μετὰ χαρᾶς RP
20,25 βασιλείαν WH Treg NIV ] + τοῦ θεοῦ RP
20,26 διότι WH NIV RP ] διὸ Treg • εἰμι WH Treg NIV ] ἐγὼ RP
20,27 πᾶσαν … θεοῦ ὑμῖν WH Treg NIV ] ὑμῖν πᾶσαν … θεοῦ RP
20,28 προσέχετε WH Treg NIV ] + οὖν RP • θεοῦ WH NIV ] κυρίου Treg; κυρίου καὶ θεοῦ RP • αἵματος τοῦ ἰδίου WH Treg NIV ] ἰδίου αἵματος RP
20,29 οἶδα WH Treg NIV ] γὰρ οἶδα τοῦτο RP
20,30 ἑαυτῶν WH Treg ] αὐτῶν NIV RP
20,32 ὑμᾶς WH Treg NIV ] + ἀδελφοί RP • θεῷ Treg NIV RP ] κυρίῳ WH • οἰκοδομῆσαι WH Treg NIV ] ἐποικοδομῆσαι RP • τὴν WH Treg NIV ] ὑμῖν RP
20,37 κλαυθμὸς ἐγένετο WH Treg NIV ] ἐγένετο κλαυθμὸς RP