Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BibbiaEDU-logo

Atti degli Apostoli

23 ἀτενίσας δὲ ⸂ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ⸃ εἶπεν· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.
23,1 ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ NIV RP ] Παῦλος τῷ συνεδρίῳ WH; τῷ συνεδρίῳ ὁ Παῦλος Treg
2ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα.
3τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν· Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός, τοῖχε κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι;
4οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν· Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;
ἔφη τε ὁ Παῦλος· Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γὰρ ⸀ὅτι Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.
23,5 ὅτι WH Treg NIV ] - RP
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ⸀ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς ⸀Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ⸀ἐγὼ κρίνομαι.
23,6 ἔκραζεν WH Treg NIV ] ἔκραξεν RP • Φαρισαίων WH Treg NIV ] Φαρισαίου RP • ἐγὼ NIV RP ] - WH Treg
τοῦτο δὲ αὐτοῦ ⸀λαλοῦντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων ⸂καὶ Σαδδουκαίων⸃, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος.
23,7 λαλοῦντος WH ] εἰπόντος NIV Treg; λαλήσαντος RP • καὶ Σαδδουκαίων WH Treg NIV ] RP
Σαδδουκαῖοι ⸀μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν ⸀μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα.
23,8 μὲν Treg NIV RP ] - WH • μήτε WH Treg NIV ] μηδὲ RP
ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες ⸂τινὲς τῶν γραμματέων⸃ τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες· Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ⸀ἄγγελος—
23,9 τινὲς τῶν γραμματέων WH Treg NIV ] οἱ γραμματεῖς RP • ἄγγελος WH Treg NIV ] + μὴ θεομαχῶμεν RP
πολλῆς δὲ ⸀γινομένης στάσεως ⸀φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ’ αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα ⸀καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν ⸀τε εἰς τὴν παρεμβολήν.
23,10 γινομένης WH NIV ] γενομένης Treg RP • φοβηθεὶς WH Treg NIV ] εὐλαβηθεὶς RP • καταβὰν WH Treg NIV ] καταβῆναι καὶ RP • τε Treg NIV RP ] - WH
Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν· ⸀Θάρσει, ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι.
23,11 Θάρσει WH Treg NIV ] + Παῦλε RP
Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες ⸂συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι⸃ ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον.
23,12 συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι WH Treg NIV ] τινες τῶν Ἰουδαίων συστροφήν RP
ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ⸀ποιησάμενοι·
23,13 ποιησάμενοι WH Treg NIV ] πεποιηκότες RP
14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν· Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον.
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ⸀ὅπως ⸂καταγάγῃ αὐτὸν εἰς⸃ ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.
23,15 ὅπως WH Treg NIV ] + αὔριον RP • καταγάγῃ αὐτὸν εἰς WH Treg NIV ] αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς RP
Ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου ⸂τὴν ἐνέδραν⸃ παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ.
23,16 τὴν ἐνέδραν WH Treg NIV ] τὸ ἔνεδρον RP
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη· Τὸν νεανίαν τοῦτον ⸀ἄπαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ⸂ἀπαγγεῖλαί τι⸃ αὐτῷ.
23,17 ἄπαγε WH Treg ] ἀπάγαγε NIV RP • ἀπαγγεῖλαί τι WH Treg NIV ] τι ἀπαγγεῖλαί RP
ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ φησίν· Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν ⸀νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.
23,18 νεανίαν WH RP ] νεανίσκον NIV Treg
19ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ’ ἰδίαν ἐπυνθάνετο· Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;
εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον ⸂τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον⸃ ὡς ⸀μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ·
23,20 τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον WH Treg NIV ] εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον RP • μέλλον NIV ] μέλλων WH Treg; μέλλοντά RP
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς, ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν ⸂εἰσιν ἕτοιμοι⸃ προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.
23,21 εἰσιν ἕτοιμοι WH Treg NIV ] ἕτοιμοι εἰσιν RP
ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν ⸀νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς ⸀ἐμέ.
23,22 νεανίσκον WH Treg NIV ] νεανίαν RP • ἐμέ WH Treg ] με NIV RP
Καὶ προσκαλεσάμενός ⸂τινας δύο⸃ τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν· Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,
23,23 τινας δύο WH Treg ] δύο τινας NIV RP
24κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα,
γράψας ἐπιστολὴν ⸀ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον·
23,25 ἔχουσαν WH Treg NIV ] περιέχουσαν RP
26Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν.
τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ⸀ἐξειλάμην, μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν,
23,27 ἐξειλάμην WH Treg NIV ] + αὐτόν RP
βουλόμενός ⸀τε ⸀ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, ⸀κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν.
23,28 τε WH Treg NIV ] δὲ RP • ἐπιγνῶναι WH Treg NIV ] γνῶναι RP • κατήγαγον WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP
ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν ⸀δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ⸂ἔχοντα ἔγκλημα⸃.
23,29 δὲ WH Treg NIV ] - RP • ἔχοντα ἔγκλημα WH Treg NIV ] ἔγκλημα ἔχοντα RP
μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ⸀ἄνδρα ἔσεσθαι ⸀ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις ⸀λέγειν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ ⸀σοῦ.
23,30 ἄνδρα WH Treg NIV ] + μέλλειν RP • ἐξαυτῆς WH NIV ] ἐξ αὐτῶν Treg; ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἐξαυτῆς RP • λέγειν WH Treg] + τὰ NIV RP • σοῦ WH Treg NIV ] + Ἔρρωσο RP
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ⸀διὰ νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα·
23,31 διὰ WH Treg NIV ] + τῆς RP
τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς ⸀ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν·
23,32 ἀπέρχεσθαι WH Treg NIV ] πορεύεσθαι RP
33οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ.
ἀναγνοὺς ⸀δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ⸀ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας,
23,34 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ ἡγεμών RP • ἐπαρχείας WH NIV ] ἐπαρχίας Treg RP
Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· ⸀κελεύσας ἐν τῷ πραιτωρίῳ ⸀τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι ⸀αὐτόν.
23,35 κελεύσας WH Treg NIV ] Ἐκέλευσέν τε αὐτὸν RP • τοῦ WH Treg NIV ] - RP • αὐτόν WH Treg NIV ] - RP

Note al testo

23,1 ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ NIV RP ] Παῦλος τῷ συνεδρίῳ WH; τῷ συνεδρίῳ ὁ Παῦλος Treg
23,5 ὅτι WH Treg NIV ] - RP
23,6 ἔκραζεν WH Treg NIV ] ἔκραξεν RP • Φαρισαίων WH Treg NIV ] Φαρισαίου RP • ἐγὼ NIV RP ] - WH Treg
23,7 λαλοῦντος WH ] εἰπόντος NIV Treg; λαλήσαντος RP • καὶ Σαδδουκαίων WH Treg NIV ] RP
23,8 μὲν Treg NIV RP ] - WH • μήτε WH Treg NIV ] μηδὲ RP
23,9 τινὲς τῶν γραμματέων WH Treg NIV ] οἱ γραμματεῖς RP • ἄγγελος WH Treg NIV ] + μὴ θεομαχῶμεν RP
23,10 γινομένης WH NIV ] γενομένης Treg RP • φοβηθεὶς WH Treg NIV ] εὐλαβηθεὶς RP • καταβὰν WH Treg NIV ] καταβῆναι καὶ RP • τε Treg NIV RP ] - WH
23,11 Θάρσει WH Treg NIV ] + Παῦλε RP
23,12 συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι WH Treg NIV ] τινες τῶν Ἰουδαίων συστροφήν RP
23,13 ποιησάμενοι WH Treg NIV ] πεποιηκότες RP
23,15 ὅπως WH Treg NIV ] + αὔριον RP • καταγάγῃ αὐτὸν εἰς WH Treg NIV ] αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς RP
23,16 τὴν ἐνέδραν WH Treg NIV ] τὸ ἔνεδρον RP
23,17 ἄπαγε WH Treg ] ἀπάγαγε NIV RP • ἀπαγγεῖλαί τι WH Treg NIV ] τι ἀπαγγεῖλαί RP
23,18 νεανίαν WH RP ] νεανίσκον NIV Treg
23,20 τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον WH Treg NIV ] εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦλον RP • μέλλον NIV ] μέλλων WH Treg; μέλλοντά RP
23,21 εἰσιν ἕτοιμοι WH Treg NIV ] ἕτοιμοι εἰσιν RP
23,22 νεανίσκον WH Treg NIV ] νεανίαν RP • ἐμέ WH Treg ] με NIV RP
23,23 τινας δύο WH Treg ] δύο τινας NIV RP
23,25 ἔχουσαν WH Treg NIV ] περιέχουσαν RP
23,27 ἐξειλάμην WH Treg NIV ] + αὐτόν RP
23,28 τε WH Treg NIV ] δὲ RP • ἐπιγνῶναι WH Treg NIV ] γνῶναι RP • κατήγαγον WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP
23,29 δὲ WH Treg NIV ] - RP • ἔχοντα ἔγκλημα WH Treg NIV ] ἔγκλημα ἔχοντα RP
23,30 ἄνδρα WH Treg NIV ] + μέλλειν RP • ἐξαυτῆς WH NIV ] ἐξ αὐτῶν Treg; ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἐξαυτῆς RP • λέγειν WH Treg] + τὰ NIV RP • σοῦ WH Treg NIV ] + Ἔρρωσο RP
23,31 διὰ WH Treg NIV ] + τῆς RP
23,32 ἀπέρχεσθαι WH Treg NIV ] πορεύεσθαι RP
23,34 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ ἡγεμών RP • ἐπαρχείας WH NIV ] ἐπαρχίας Treg RP
23,35 κελεύσας WH Treg NIV ] Ἐκέλευσέν τε αὐτὸν RP • τοῦ WH Treg NIV ] - RP • αὐτόν WH Treg NIV ] - RP