Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BibbiaEDU-logo

Atti degli Apostoli

11 1Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
⸂ὅτε δὲ⸃ ἀνέβη Πέτρος εἰς ⸀Ἰερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς
11,2 ὅτε δὲ WH Treg NIV ] Καὶ ὅτε RP • Ἰερουσαλήμ WH Treg NIV ] Ἱεροσόλυμα RP
λέγοντες ὅτι ⸂Εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες⸃ αὐτοῖς.
11,3 Εἰσῆλθες πρὸς … ἔχοντας καὶ συνέφαγες NIV ] Πρὸς … ἔχοντας εἰσῆλθες καὶ συνέφαγες RP; Εἰσῆλθεν πρὸς … ἔχοντας καὶ συνέφαγεν WH Treg
ἀρξάμενος ⸀δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων·
11,4 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ RP
5Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ·
6εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ·
ἤκουσα δὲ ⸀καὶ φωνῆς λεγούσης μοι· Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.
11,7 καὶ WH Treg NIV ] - RP
εἶπον δέ· Μηδαμῶς, κύριε, ⸀ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου.
11,8 ὅτι WH Treg NIV ] + πᾶν RP
ἀπεκρίθη δὲ ⸂φωνὴ ἐκ δευτέρου⸃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.
11,9 φωνὴ ἐκ δευτέρου Treg NIV ] ἐκ δευτέρου φωνὴ WH; μοι φωνὴ ἐκ δευτέρου RP
τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ⸂ἀνεσπάσθη πάλιν⸃ ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν.
11,10 ἀνεσπάσθη πάλιν WH Treg NIV ] πάλιν ἀνεσπάσθη RP
καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ⸀ἦμεν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με.
11,11 ἦμεν WH Treg NA ] ἤμην NIV RP
εἶπεν δὲ ⸂τὸ πνεῦμά μοι⸃ συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν ⸀διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός.
11,12 τὸ πνεῦμά μοι WH Treg NIV ] μοι τὸ πνεῦμά RP • διακρίναντα WH Treg NIV ] διακρινόμενον RP
ἀπήγγειλεν ⸀δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ ⸀εἰπόντα· Ἀπόστειλον εἰς ⸀Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον,
11,13 δὲ WH Treg NIV ] τε RP • εἰπόντα WH Treg NIV ] + αὐτῷ RP • Ἰόππην WH Treg NIV ] + ἄνδρας RP
14ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου.
15ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ.
ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος ⸀τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
11,16 τοῦ WH Treg NIV ] - RP
εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ⸀ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν;
11,17 ἐγὼ WH Treg NIV ] + δὲ RP
ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ⸀ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες· ⸀Ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν ⸂εἰς ζωὴν ἔδωκεν⸃.
11,18 ἐδόξασαν WH Treg NIV ] ἐδόξαζον RP • Ἄρα WH Treg NIV ] + γε RP • εἰς ζωὴν ἔδωκεν WH Treg NIV ] ἔδωκεν εἰς ζωὴν RP
19Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις.
ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες ⸀ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν ⸀καὶ πρὸς τοὺς ⸀Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν.
11,20 ἐλθόντες WH Treg NIV ] εἰσελθόντες RP • καὶ WH Treg NIV ] - RP • Ἑλληνιστάς WH RP NA ] Ἕλληνας Treg NIV
καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ’ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς ⸀ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον.
11,21 ὁ WH Treg NIV ] - RP
ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ⸀οὔσης ἐν ⸀Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν ⸀Βαρναβᾶν ἕως Ἀντιοχείας·
11,22 οὔσης WH Treg NIV ] - RP • Ἰερουσαλὴμ WH Treg NIV ] Ἱεροσολύμοις RP• Βαρναβᾶν WH Treg NIV ] + διελθεῖν RP NA
ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν ⸀τὴν τοῦ θεοῦ, ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας ⸀προσμένειν τῷ κυρίῳ,
11,23 τὴν WH Treg NIV ] - RP • προσμένειν Treg NIV RP ] + ἐν WH
24ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ.
ἐξῆλθεν δὲ εἰς ⸀Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον,
11,25 Ταρσὸν WH Treg NIV ] + ὁ Βαρνάβας RP
καὶ εὑρὼν ⸀ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ ⸂αὐτοῖς καὶ⸃ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ⸀ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε ⸀πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.
11,26 ἤγαγεν WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP • αὐτοῖς καὶ WH Treg NIV ] αὐτοὺς RP • ἐν WH Treg NIV ] - RP • πρώτως WH Treg NIV ] πρώτον RP
27Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν·
ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν ⸀μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ⸀ἥτις ἐγένετο ἐπὶ ⸀Κλαυδίου.
11,28 μεγάλην WH Treg NIV ] μέγαν RP • ἥτις WH Treg NIV ] ὅστις καὶ RP • Κλαυδίου WH Treg NIV ] + Καίσαρος RP
29τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·
30ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου.

Note al testo

11,2 ὅτε δὲ WH Treg NIV ] Καὶ ὅτε RP • Ἰερουσαλήμ WH Treg NIV ] Ἱεροσόλυμα RP
11,3 Εἰσῆλθες πρὸς … ἔχοντας καὶ συνέφαγες NIV ] Πρὸς … ἔχοντας εἰσῆλθες καὶ συνέφαγες RP; Εἰσῆλθεν πρὸς … ἔχοντας καὶ συνέφαγεν WH Treg
11,4 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ RP
11,7 καὶ WH Treg NIV ] - RP
11,8 ὅτι WH Treg NIV ] + πᾶν RP
11,9 φωνὴ ἐκ δευτέρου Treg NIV ] ἐκ δευτέρου φωνὴ WH; μοι φωνὴ ἐκ δευτέρου RP
11,10 ἀνεσπάσθη πάλιν WH Treg NIV ] πάλιν ἀνεσπάσθη RP
11,11 ἦμεν WH Treg NA ] ἤμην NIV RP
11,12 τὸ πνεῦμά μοι WH Treg NIV ] μοι τὸ πνεῦμά RP • διακρίναντα WH Treg NIV ] διακρινόμενον RP
11,13 δὲ WH Treg NIV ] τε RP • εἰπόντα WH Treg NIV ] + αὐτῷ RP • Ἰόππην WH Treg NIV ] + ἄνδρας RP
11,16 τοῦ WH Treg NIV ] - RP
11,17 ἐγὼ WH Treg NIV ] + δὲ RP
11,18 ἐδόξασαν WH Treg NIV ] ἐδόξαζον RP • Ἄρα WH Treg NIV ] + γε RP • εἰς ζωὴν ἔδωκεν WH Treg NIV ] ἔδωκεν εἰς ζωὴν RP
11,20 ἐλθόντες WH Treg NIV ] εἰσελθόντες RP • καὶ WH Treg NIV ] - RP • Ἑλληνιστάς WH RP NA ] Ἕλληνας Treg NIV
11,21 ὁ WH Treg NIV ] - RP
11,22 οὔσης WH Treg NIV ] - RP • Ἰερουσαλὴμ WH Treg NIV ] Ἱεροσολύμοις RP• Βαρναβᾶν WH Treg NIV ] + διελθεῖν RP NA
11,23 τὴν WH Treg NIV ] - RP • προσμένειν Treg NIV RP ] + ἐν WH
11,25 Ταρσὸν WH Treg NIV ] + ὁ Βαρνάβας RP
11,26 ἤγαγεν WH Treg NIV ] + αὐτὸν RP • αὐτοῖς καὶ WH Treg NIV ] αὐτοὺς RP • ἐν WH Treg NIV ] - RP • πρώτως WH Treg NIV ] πρώτον RP
11,28 μεγάλην WH Treg NIV ] μέγαν RP • ἥτις WH Treg NIV ] ὅστις καὶ RP • Κλαυδίου WH Treg NIV ] + Καίσαρος RP