Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 30 30,1ὁ ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας αὐτῷ ἵνα εὐφρανθῇ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦ
CEI 2008 Sir Chi ama il proprio figlio usa spesso la frusta per lui,
per gioire di lui alla fine.
30,1

30,5b NVg (30,5c) aggiunge: né prova vergogna di fronte ai nemici
30,19c NVg (30,20b) aggiunge: facendogli portare il peso della sua malvagità
30,20c NVg omette.
30,22a NVg (30,23b) aggiunge: e un tesoro inesauribile di santità

 L’educazione dei figli
 Nella società antica patriarcale, di cui si adottano i criteri educativi, molto diversi dai nostri, il figlio veniva educato con grande severità (vedi vv. 7-13).
AT greco 30,2ὁ παιδεύων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ’ αὐτῷ καὶ ἀνὰ μέσον γνωρίμων ἐπ’ αὐτῷ καυχήσεται
CEI 2008 Sir30,2Chi corregge il proprio figlio ne trarrà vantaggio
e se ne potrà vantare con i suoi conoscenti.
AT greco 30,3ὁ διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχθρὸν καὶ ἔναντι φίλων ἐπ’ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται
CEI 2008 Sir30,3Chi istruisce il proprio figlio rende geloso il nemico
e davanti agli amici si rallegra.
AT greco 30,4ἐτελεύτησεν αὐτοῦ ὁ πατήρ καὶ ὧς οὐκ ἀπέθανεν ὅμοιον γὰρ αὐτῷ κατέλιπεν μετ’ αὐτόν
CEI 2008 Sir30,4Muore il padre? È come se non morisse,
perché dopo di sé lascia uno che gli è simile.
AT greco 30,5ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδεν καὶ εὐφράνθη καὶ ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ οὐκ ἐλυπήθη
CEI 2008 Sir30,5Durante la vita egli gioisce nel contemplarlo,
in punto di morte non prova dolore.
AT greco 30,6ἐναντίον ἐχθρῶν κατέλιπεν ἔκδικον καὶ τοῖς φίλοις ἀνταποδιδόντα χάριν
CEI 2008 Sir30,6Per i nemici lascia un vendicatore,
per gli amici uno che sa ricompensarli.
AT greco 30,7περιψύχων υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάσῃ βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα αὐτοῦ
CEI 2008 Sir30,7Chi accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite,
a ogni grido il suo cuore sarà sconvolto.
AT greco 30,8ἵππος ἀδάμαστος ἐκβαίνει σκληρός καὶ υἱὸς ἀνειμένος ἐκβαίνει προαλής
CEI 2008 Sir30,8Un cavallo non domato diventa caparbio,
un figlio lasciato a se stesso diventa testardo.
AT greco 30,9τιθήνησον τέκνον καὶ ἐκθαμβήσει σε σύμπαιξον αὐτῷ καὶ λυπήσει σε
CEI 2008 Sir30,9Vezzeggia il figlio ed egli ti riserverà delle sorprese,
scherza con lui, ti procurerà dispiaceri.
AT greco 30,10μὴ συγγελάσῃς αὐτῷ ἵνα μὴ συνοδυνηθῇς καὶ ἐπ’ ἐσχάτων γομφιάσεις τοὺς ὀδόντας σου
CEI 2008 Sir30,10Non ridere con lui per non doverti rattristare,
e non debba alla fine digrignare i denti.
AT greco 30,11μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν νεότητι
CEI 2008 Sir30,11Non concedergli libertà in gioventù,
non prendere alla leggera i suoi errori.
AT greco 30,12θλάσον τὰς πλευρὰς αὐτοῦ ὡς ἔστιν νήπιος μήποτε σκληρυνθεὶς ἀπειθήσῃ σοι
CEI 2008 Sir30,12Piegagli il collo quando è giovane,
e battigli i fianchi finché è fanciullo,
perché poi intestardito non ti disobbedisca
e tu ne abbia un profondo dolore.
AT greco 30,13παίδευσον τὸν υἱόν σου καὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ αὐτοῦ προσκόψῃς
CEI 2008 SirEduca tuo figlio e prenditi cura di lui,
così non dovrai sopportare la sua insolenza.

30,13 a Il testo ebraico reca: “Correggi tuo figlio e rendi pesante il suo giogo”.
AT greco 30,14κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦ
CEI 2008 Sir30,14Meglio un povero di aspetto sano e forte
che un ricco malato nel suo corpo.
AT greco 30,15ὑγίεια καὶ εὐεξία βελτίων παντὸς χρυσίου καὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος
CEI 2008 Sir30,15Salute e vigore valgono più di tutto l'oro,
un corpo robusto più di un'immensa fortuna.

AT greco 30,16οὐκ ἔστιν πλοῦτος βελτίων ὑγιείας σώματος καὶ οὐκ ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίας
CEI 2008 Sir30,16Non c'è ricchezza superiore alla salute del corpo
e non c'è felicità più grande della gioia del cuore.
AT greco 30,17κρείσσων θάνατος ὑπὲρ ζωὴν πικρὰν καὶ ἀνάπαυσις αἰῶνος ἢ ἀρρώστημα ἔμμονον
CEI 2008 Sir30,17Meglio la morte che una vita amara,
il riposo eterno che una malattia cronica.
AT greco 30,18ἀγαθὰ ἐκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κεκλεισμένῳ θέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τάφῳ
CEI 2008 SirCose buone versate su una bocca chiusa
sono come cibi deposti sopra una tomba.
30,18  Il bene della salute
b Il testo ebraico reca: “sono come cibi deposti davanti a un idolo”.
AT greco 30,19τί συμφέρει κάρπωσις εἰδώλῳ οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε μὴ ὀσφρανθῇ οὕτως ὁ ἐκδιωκόμενος ὑπὸ κυρίου
CEI 2008 Sir30,19A che serve all'idolo l'offerta di frutti?
Esso non mangia né sente il profumo;
così è per colui che il Signore perséguita.
AT greco 30,20βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ στενάζων ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρθένον καὶ στενάζων
CEI 2008 Sir30,20Egli guarda con gli occhi e geme,
come un eunuco che abbraccia una vergine e geme:
così è per colui che fa giustizia con violenza.
AT greco 30,21μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου καὶ μὴ θλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου
CEI 2008 SirNon darti in balìa della tristezza
e non tormentarti con i tuoi pensieri.
30,21-25 Ansietà e gioia
AT greco 30,22εὐφροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου καὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μακροημέρευσις
CEI 2008 Sir30,22La gioia del cuore è la vita dell'uomo,
l'allegria dell'uomo è lunga vita.
AT greco 30,23ἀπάτα τὴν ψυχήν σου καὶ παρακάλει τὴν καρδίαν σου καὶ λύπην μακρὰν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ἡ λύπη καὶ οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇ
CEI 2008 Sir30,23Distraiti e consola il tuo cuore,
tieni lontana la profonda tristezza,
perché la tristezza ha rovinato molti
e in essa non c'è alcun vantaggio.
AT greco 30,24ζῆλος καὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας καὶ πρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα
CEI 2008 Sir30,24Gelosia e ira accorciano i giorni,
le preoccupazioni anticipano la vecchiaia.
AT greco 30,25λαμπρὰ καρδία καὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασιν τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται
CEI 2008 SirUn cuore limpido e sereno si accontenta dei cibi
e gusta tutto quello che mangia.


30,25 a Il testo ebraico reca: “Il sonno di un cuore sereno è per lui come un cibo succulento”.