Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 38 38,1μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τῆς λέξεως εἶπεν ὁ κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν
CEI 1974 Gb Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine:

Sapienza creatrice
38,1 Giobbe voleva discutere con Dio: eccolo, il Signore. Egli ha seminato nell'universo segreti impenetrabili all'uomo; anche il dolore è un segreto della sapienza di Dio, che è necessario accettare con umiltà.
AT greco 38,2τίς οὗτος ὁ κρύπτων με βουλήν συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν
CEI 1974 Gb38,2 Chi è costui che oscura il consiglio
con parole insipienti?
AT greco 38,3ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου ἐρωτήσω δέ σε σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι
CEI 1974 Gb38,3 Cingiti i fianchi come un prode,
io t`interrogherò e tu mi istruirai.
AT greco 38,4ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν
CEI 1974 Gb38,4 Dov`eri tu quand`io ponevo le fondamenta della terra?
Dillo, se hai tanta intelligenza!
AT greco 38,5τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς εἰ οἶδας ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ’ αὐτῆς
CEI 1974 Gb38,5 Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai,
o chi ha teso su di essa la misura?
AT greco 38,6ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ’ αὐτῆς
CEI 1974 Gb38,6 Dove sono fissate le sue basi
o chi ha posto la sua pietra angolare,
AT greco 38,7ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου
CEI 1974 Gb mentre gioivano in coro le stelle del mattino
e plaudivano tutti i figli di Dio?
38,7 I figli di Dio, cioè gli angeli: cfr. 1, 6. I malvagi agiscono nelle tenebre: cfr. 24, 13-37. cfr. 38, 15.
AT greco 38,8ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη
CEI 1974 Gb38,8 Chi ha chiuso tra due porte il mare,
quando erompeva uscendo dal seno materno,
AT greco 38,9ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα
CEI 1974 Gb38,9 quando lo circondavo di nubi per veste
e per fasce di caligine folta?
AT greco 38,10ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας
CEI 1974 Gb38,10 Poi gli ho fissato un limite
e gli ho messo chiavistello e porte
AT greco 38,11εἶπα δὲ αὐτῇ μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ ἀλλ’ ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα
CEI 1974 Gb38,11 e ho detto: "Fin qui giungerai e non oltre
e qui s`infrangerà l`orgoglio delle tue onde".
AT greco 38,12ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωινόν ἑωσφόρος δὲ εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν
CEI 1974 Gb38,12 Da quando vivi, hai mai comandato al mattino
e assegnato il posto all`aurora,
AT greco 38,13ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς
CEI 1974 Gb38,13 perché essa afferri i lembi della terra
e ne scuota i malvagi?
AT greco 38,14ἦ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς
CEI 1974 Gb38,14 Si trasforma come creta da sigillo
e si colora come un vestito.
AT greco 38,15ἀφεῖλας δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς βραχίονα δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας
CEI 1974 Gb38,15 E` sottratta ai malvagi la loro luce
ed è spezzato il braccio che si alza a colpire.
AT greco 38,16ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας
CEI 1974 Gb38,16 Sei mai giunto alle sorgenti del mare
e nel fondo dell`abisso hai tu passeggiato?
AT greco 38,17ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν
CEI 1974 Gb38,17 Ti sono state indicate le porte della morte
e hai visto le porte dell`ombra funerea?
AT greco 38,18νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ’ οὐρανόν ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν
CEI 1974 Gb38,18 Hai tu considerato le distese della terra?
Dillo, se sai tutto questo!
AT greco 38,19ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς σκότους δὲ ποῖος ὁ τόπος
CEI 1974 Gb38,19 Per quale via si va dove abita la luce
e dove hanno dimora le tenebre
AT greco 38,20εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν
CEI 1974 Gb38,20 perché tu le conduca al loro dominio
o almeno tu sappia avviarle verso la loro casa?
AT greco 38,21οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς
CEI 1974 Gb38,21 Certo, tu lo sai, perché allora eri nato
e il numero dei tuoi giorni è assai grande!
AT greco 38,22ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας
CEI 1974 Gb38,22 Sei mai giunto ai serbatoi della neve,
hai mai visto i serbatoi della grandine,
AT greco 38,23ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης
CEI 1974 Gb che io riserbo per il tempo della sciagura,
per il giorno della guerra e della battaglia?
38,23 La grandine nella Bibbia era un'arma di Dio.
AT greco 38,24πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανόν
CEI 1974 Gb38,24 Per quali vie si espande la luce,
si diffonde il vento d`oriente sulla terra?
AT greco 38,25τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν
CEI 1974 Gb38,25 Chi ha scavato canali agli acquazzoni
e una strada alla nube tonante,
AT greco 38,26τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν οὗ οὐκ ἀνήρ ἔρημον οὗ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ
CEI 1974 Gb38,26 per far piovere sopra una terra senza uomini,
su un deserto dove non c`è nessuno,
AT greco 38,27τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον καὶ τοῦ ἐκβλαστῆσαι ἔξοδον χλόης
CEI 1974 Gb38,27 per dissetare regioni desolate e squallide
e far germogliare erbe nella steppa?
AT greco 38,28τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου
CEI 1974 Gb38,28 Ha forse un padre la pioggia?
O chi mette al mondo le gocce della rugiada?
AT greco 38,29ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν
CEI 1974 Gb38,29 Dal seno di chi è uscito il ghiaccio
e la brina del cielo chi l`ha generata?
AT greco 38,30ἣ καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν
CEI 1974 Gb38,30 Come pietra le acque induriscono
e la faccia dell`abisso si raggela.
AT greco 38,31συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν Ὠρίωνος ἤνοιξας
CEI 1974 Gb38,31 Puoi tu annodare i legami delle Plèiadi
o sciogliere i vincoli di Orione?
AT greco 38,32ἦ διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ Ἕσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά
CEI 1974 Gb38,32 Fai tu spuntare a suo tempo la stella del mattino
o puoi guidare l`Orsa insieme con i suoi figli?
AT greco 38,33ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ ἢ τὰ ὑπ’ οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα
CEI 1974 Gb38,33 Conosci tu le leggi del cielo
o ne applichi le norme sulla terra?
AT greco 38,34καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρῳ ὑπακούσεταί σου
CEI 1974 Gb38,34 Puoi tu alzare la voce fino alle nubi
e farti coprire da un rovescio di acqua?
AT greco 38,35ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται ἐροῦσιν δέ σοι τί ἐστιν
CEI 1974 Gb38,35 Scagli tu i fulmini e partono
dicendoti: "Eccoci!"?
AT greco 38,36τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην
CEI 1974 Gb Chi ha elargito all`ibis la sapienza
o chi ha dato al gallo intelligenza?
38,36 Secondo gli Egiziani l'ibis annunciava la piena del Nilo; il gallo annuncia il levarsi del sole.
AT greco 38,37τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινεν
CEI 1974 Gb38,37 Chi può con sapienza calcolare le nubi
e chi riversa gli otri del cielo,
AT greco 38,38κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον
CEI 1974 Gb38,38 quando si fonde la polvere in una massa
e le zolle si attaccano insieme?
AT greco 38,39θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις
CEI 1974 Gb38,39 Vai tu a caccia di preda per la leonessa
e sazi la fame dei leoncini,
AT greco 38,40δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες
CEI 1974 Gb38,40 quando sono accovacciati nelle tane
o stanno in agguato fra le macchie?
AT greco 38,41τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες
CEI 1974 Gb38,41 Chi prepara al corvo il suo pasto,
quando i suoi nati gridano verso Dio
e vagano qua e là per mancanza di cibo?