Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 11 11,1ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ
CEI 1974 Prv11,1 La bilancia falsa è in abominio al Signore,
ma del peso esatto egli si compiace.
AT greco 11,2οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν
CEI 1974 Prv11,2 Viene la superbia, verrà anche l`obbrobrio,
mentre la saggezza è presso gli umili.
AT greco 11,3ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια
CEI 1974 Prv11,3 L`integrità degli uomini retti li guida,
la perversità dei perfidi li rovina.
AT greco 11,4
CEI 1974 Prv11,4 Non serve la ricchezza nel giorno della collera,
ma la giustizia libera dalla morte.
AT greco 11,5δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ
CEI 1974 Prv11,5 La giustizia dell`uomo onesto gli spiana la via;
per la sua empietà cade l`empio.
AT greco 11,6δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι
CEI 1974 Prv11,6 La giustizia degli uomini retti li salva,
nella cupidigia restano presi i perfidi.
AT greco 11,7τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται
CEI 1974 Prv11,7 Con la morte dell`empio svanisce ogni sua speranza,
la fiducia dei malvagi scompare.
AT greco 11,8δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει ἀντ’ αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής
CEI 1974 Prv11,8 Il giusto sfugge all`angoscia,
al suo posto subentra l`empio.
Il bene pubblico
AT greco 11,9ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος
CEI 1974 Prv11,9 Con la bocca l`empio rovina il suo prossimo,
ma i giusti si salvano con la scienza.
AT greco 11,10ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις
CEI 1974 Prv11,10 Della prosperità dei giusti la città si rallegra,
per la scomparsa degli empi si fa festa.
AT greco 11,11στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάφη
CEI 1974 Prv11,11 Con la benedizione degli uomini retti
si innalza una città,
la bocca degli empi la demolisce.
AT greco 11,12μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει
CEI 1974 Prv11,12 Chi disprezza il suo prossimo è privo di senno,
l`uomo prudente invece tace.
AT greco 11,13ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα
CEI 1974 Prv11,13 Chi va in giro sparlando svela il segreto,
lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
AT greco 11,14οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ
CEI 1974 Prv11,14 Senza una direzione un popolo decade,
il successo sta nel buon numero di consiglieri.
AT greco 11,15πονηρὸς κακοποιεῖ ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας
CEI 1974 Prv11,15 Chi garantisce per un estraneo si troverà male,
chi avversa le strette di mano a garanzia,
vive tranquillo.
AT greco 11,16γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ
CEI 1974 Prv11,16 Una donna graziosa ottiene gloria,
ma gli uomini laboriosi acquistano ricchezza.
Sentenze varie
AT greco 11,17τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων
CEI 1974 Prv11,17 Benefica se stesso l`uomo misericordioso,
il crudele invece tormenta la sua stessa carne.
AT greco 11,18ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας
CEI 1974 Prv11,18 L`empio realizza profitti fallaci,
ma per chi semina la giustizia il salario è sicuro.
AT greco 11,19υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον
CEI 1974 Prv11,19 Chi pratica la giustizia si procura la vita,
chi segue il male va verso la morte.
AT greco 11,20βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
CEI 1974 Prv11,20 I cuori depravati sono in abominio al Signore
che si compiace di chi ha una condotta integra.
AT greco 11,21χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν
CEI 1974 Prv11,21 Certo non resterà impunito il malvagio,
ma la discendenza dei giusti si salverà.
AT greco 11,22ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος
CEI 1974 Prv11,22 Un anello d`oro al naso d`un porco,
tale è la donna bella ma priva di senno.
AT greco 11,23ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθή ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπολεῖται
CEI 1974 Prv11,23 La brama dei giusti è solo il bene,
la speranza degli empi svanisce.
AT greco 11,24εἰσὶν οἳ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν εἰσὶν καὶ οἳ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται
CEI 1974 Prv11,24 C`è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta,
c`è chi risparmia oltre misura e finisce nella miseria.
AT greco 11,25ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων
CEI 1974 Prv11,25 La persona benefica avrà successo
e chi disseta sarà dissetato.
AT greco 11,26ὁ συνέχων σῖτον ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος
CEI 1974 Prv11,26 Chi accaparra il grano è maledetto dal popolo,
la benedizione è invocata sul capo di chi lo vende.
AT greco 11,27τεκταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθήν ἐκζητοῦντα δὲ κακά καταλήμψεται αὐτόν
CEI 1974 Prv11,27 Chi è sollecito del bene trova il favore,
chi ricerca il male, male avrà.
AT greco 11,28ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων οὗτος ἀνατελεῖ
CEI 1974 Prv11,28 Chi confida nella propria ricchezza cadrà;
i giusti invece verdeggeranno come foglie.
AT greco 11,29ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ
CEI 1974 Prv11,29 Chi crea disordine in casa erediterà vento
e lo stolto sarà schiavo dell`uomo saggio.
AT greco 11,30ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων
CEI 1974 Prv11,30 Il frutto del giusto è un albero di vita,
il saggio conquista gli animi.
AT greco 11,31εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
CEI 1974 Prv11,31 Ecco, il giusto è ripagato sulla terra,
tanto più lo saranno l`empio e il peccatore.