Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2 Re (2 Samuele)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 24 24,1 καὶ προσέθετο ὀργὴ κυρίου ἐκκαῆναι ἐν Ισραηλ καὶ ἐπέσεισεν τὸν Δαυιδ ἐν αὐτοῖς λέγων βάδιζε ἀρίθμησον τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδα
Interconfessionale 24,1 Il Signore spacca la terra e la fa tremare; ne sconvolge la superficie e ne disperde gli abitanti.
AT greco 24,2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ιωαβ ἄρχοντα τῆς ἰσχύος τὸν μετ’ αὐτοῦ δίελθε δὴ πάσας φυλὰς Ισραηλ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ ἐπίσκεψαι τὸν λαόν καὶ γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν τοῦ λαοῦ
Interconfessionale 24,2 Avranno la stessa sorte i sacerdoti e il popolo, gli schiavi e i padroni, le serve e le loro padrone, chi compra e chi vende, chi riceve e chi dà in prestito, chi ha debiti e chi fa credito.
AT greco 24,3 καὶ εἶπεν Ιωαβ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ προσθείη κύριος ὁ θεός σου πρὸς τὸν λαὸν ὥσπερ αὐτοὺς καὶ ὥσπερ αὐτοὺς ἑκατονταπλασίονα καὶ ὀφθαλμοὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως ὁρῶντες καὶ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς ἵνα τί βούλεται ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ
Interconfessionale La terra sarà spaccata e devastata: il Signore l’ha minacciato e lo farà.
24,3 come ha minacciato il Signore Is 14,26.
AT greco 24,4 καὶ ὑπερίσχυσεν ὁ λόγος τοῦ βασιλέως πρὸς Ιωαβ καὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως καὶ ἐξῆλθεν Ιωαβ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς ἰσχύος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως ἐπισκέψασθαι τὸν λαὸν Ισραηλ
Interconfessionale 24,4 La terra soffre e va in rovina, il mondo intero, sconvolto, va in rovina, insieme con la terra crolla anche il cielo.
AT greco 24,5 καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ παρενέβαλον ἐν Αροηρ ἐκ δεξιῶν τῆς πόλεως τῆς ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος Γαδ καὶ Ελιεζερ
Interconfessionale La terra è stata profanata dai suoi abitanti; essi non hanno osservato la legge del Signore e sono stati infedeli alla sua alleanza eterna.
24,5 la terra profanata dai suoi abitanti Is 26,21; Nm 35,33. — alleanza eterna: 1) futura Is 55,3; 61,8; Ger 32,40; Ez 16,60; 37,26. 2) attuale Gn 9,16; 17,7.13.19; Es 31,16; Lv 24,8; Sal 105,10; 1Cr 16,17.
AT greco 24,6 καὶ ἦλθον εἰς τὴν Γαλααδ καὶ εἰς γῆν Θαβασων ἥ ἐστιν Αδασαι καὶ παρεγένοντο εἰς Δανιδαν καὶ Ουδαν καὶ ἐκύκλωσαν εἰς Σιδῶνα
Interconfessionale 24,6 Per questo la terra è maledetta, quelli che l’abitano ne sono gravemente puniti; perciò gli abitanti della terra vengono distrutti, ne sopravvivono pochi.
AT greco 24,7 καὶ ἦλθαν εἰς Μαψαρ Τύρου καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Χαναναίου καὶ ἦλθαν κατὰ νότον Ιουδα εἰς Βηρσαβεε
Interconfessionale Il vino nuovo non ha sapore, la vigna si secca; quelli che godevano ora sono tristi.
24,7 la vigna si secca Is 32,12.
AT greco 24,8 καὶ περιώδευσαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ παρεγένοντο ἀπὸ τέλους ἐννέα μηνῶν καὶ εἴκοσι ἡμερῶν εἰς Ιερουσαλημ
Interconfessionale 24,8 Il suono gioioso dei tamburelli è finito, il chiasso delle feste è scomparso, l’allegria della cetra non c’è più.
AT greco 24,9 καὶ ἔδωκεν Ιωαβ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἐγένετο Ισραηλ ὀκτακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν δυνάμεως σπωμένων ῥομφαίαν καὶ ἀνὴρ Ιουδα πεντακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν μαχητῶν
Interconfessionale Non si beve più il vino e non si canta, le bevande forti diventano amare.
24,9 Non si beve più il vino Am 6,5-7.
AT greco 24,10 καὶ ἐπάταξεν καρδία Δαυιδ αὐτὸν μετὰ τὸ ἀριθμῆσαι τὸν λαόν καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον ἥμαρτον σφόδρα ὃ ἐποίησα νῦν κύριε παραβίβασον δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου σου ὅτι ἐμωράνθην σφόδρα
Interconfessionale 24,10 Tutta la città è un’immensa confusione e rovina. Le porte delle case sono bloccate.
AT greco 24,11 καὶ ἀνέστη Δαυιδ τὸ πρωί καὶ λόγος κυρίου ἐγένετο πρὸς Γαδ τὸν προφήτην τὸν ὁρῶντα Δαυιδ λέγων
Interconfessionale 24,11 Per le strade tutti si lamentano per la mancanza del vino: ogni gioia è sparita per sempre, se n’è andata dal paese.
AT greco 24,12 πορεύθητι καὶ λάλησον πρὸς Δαυιδ λέγων τάδε λέγει κύριος τρία ἐγώ εἰμι αἴρω ἐπὶ σέ καὶ ἔκλεξαι σεαυτῷ ἓν ἐξ αὐτῶν καὶ ποιήσω σοι
Interconfessionale La città è a terra, e le sue porte sono abbattute.
24,12 porte abbattute Ger 51,58.
AT greco 24,13 καὶ εἰσῆλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἔκλεξαι σεαυτῷ γενέσθαι εἰ ἔλθῃ σοι τρία ἔτη λιμὸς ἐν τῇ γῇ σου ἢ τρεῖς μῆνας φεύγειν σε ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σου καὶ ἔσονται διώκοντές σε ἢ γενέσθαι τρεῖς ἡμέρας θάνατον ἐν τῇ γῇ σου νῦν οὖν γνῶθι καὶ ἰδὲ τί ἀποκριθῶ τῷ ἀποστείλαντί με ῥῆμα
Interconfessionale In ogni nazione del mondo, rimarranno pochi abitanti. Saranno come quelle poche olive e quei rari grappoli di uva rimasti dopo la raccolta.
24,13 come la bacchiatura delle olive Is 17,6.
AT greco 24,14 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Γαδ στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν ἐμπεσοῦμαι δὴ ἐν χειρὶ κυρίου ὅτι πολλοὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ σφόδρα εἰς δὲ χεῖρας ἀνθρώπου οὐ μὴ ἐμπέσω καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Δαυιδ τὸν θάνατον
Interconfessionale I superstiti esulteranno di gioia. Da occidente canteranno la grandezza del Signore,
24,14 I superstiti sono probabilmente gli Israeliti che, di fronte alla rovina degli oppressori, si sentono liberati.
AT greco 24,15 καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν Ισραηλ θάνατον ἀπὸ πρωίθεν ἕως ὥρας ἀρίστου καὶ ἤρξατο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ καὶ ἀπέθανεν ἐκ τοῦ λαοῦ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε ἑβδομήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν
Interconfessionale da oriente lo loderanno. I popoli che vivono vicino al mare esalteranno il Signore, Dio d’Israele.
24,15 I popoli che vivono vicino al mare Is 11,11; 40,15; 41,1.5; 42,4.10.12; 49,1; 51,5; 59,18; 60,9; 66,19; Est 10,1.
AT greco 24,16 καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν καὶ παρεκλήθη κύριος ἐπὶ τῇ κακίᾳ καὶ εἶπεν τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαφθείροντι ἐν τῷ λαῷ πολὺ νῦν ἄνες τὴν χεῖρά σου καὶ ὁ ἄγγελος κυρίου ἦν παρὰ τῷ ἅλῳ Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου
Interconfessionale Dagli angoli estremi della terra si sentono inni in onore del Dio giusto. Povero me! non c’è speranza! Quelli che tradivano, continuano a farlo, il loro tradimento non conosce limiti.
24,16 il Giusto: 1) Dio Is 45,21; Sal 7,10.12; 11,7; 116,5; 119,137; 129,4; 145,17. 2) Israele Is 62,2; 60,21; Sal 14,5; 97,11; 112,6. — Povero me! Is 6,5. — reazione allarmistica in pieno tripudio Is 22,1-5.
AT greco 24,17 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον τύπτοντα ἐν τῷ λαῷ καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ἠδίκησα καὶ ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ἐκακοποίησα καὶ οὗτοι τὰ πρόβατα τί ἐποίησαν γενέσθω δὴ ἡ χείρ σου ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου
Interconfessionale Abitanti di tutta la terra, terrore, fossa e trappole sono in agguato per voi.
24,17–18 vedere Ger 48,43-44.
AT greco 24,18 καὶ ἦλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀνάβηθι καὶ στῆσον τῷ κυρίῳ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἅλωνι Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου
Interconfessionale Chi riuscirà a sfuggire al terrore cadrà nella fossa. Chi riuscirà a risalire dalla fossa sarà preso in trappola. Dall’alto verrà il diluvio, dal basso il terremoto.
24,18 da un pericolo all’altro Am 5,19+. — Dall’alto verrà il diluvio Gn 7,11.
AT greco 24,19 καὶ ἀνέβη Δαυιδ κατὰ τὸν λόγον Γαδ καθ’ ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος
Interconfessionale 24,19 La terra si scuoterà, la terra sarà fatta a pezzi, sarà ridotta in frantumi:
AT greco 24,20 καὶ διέκυψεν Ορνα καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ παραπορευομένους ἐπάνω αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν Ορνα καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν
Interconfessionale barcollerà come un ubriaco, sarà in balia del vento come una tenda durante il temporale. Il mondo sommerso dai suoi peccati crollerà senza più rialzarsi.
24,20 il mondo sommerso dai suoi peccati Sal 38,5. — crollerà senza più rialzarsi Am 5,2.
AT greco 24,21 καὶ εἶπεν Ορνα τί ὅτι ἦλθεν ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν δοῦλον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Δαυιδ κτήσασθαι παρὰ σοῦ τὸν ἅλωνα τοῦ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ συσχεθῇ ἡ θραῦσις ἐπάνω τοῦ λαοῦ
Interconfessionale Quel giorno il Signore si scaglierà contro gli astri del cielo e contro i re della terra.
24,21 gli astri del cielo Dt 4,19. — in alto… sulla terra Is 14,12-15. — contro i re della terra Sal 2,2.
AT greco 24,22 καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς Δαυιδ λαβέτω καὶ ἀνενεγκέτω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τῷ κυρίῳ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἰδοὺ οἱ βόες εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ οἱ τροχοὶ καὶ τὰ σκεύη τῶν βοῶν εἰς ξύλα
Interconfessionale Il Signore riunirà i re come prigionieri in una fossa. Li terrà prigionieri fino al giorno del giudizio.
24,22 prigionieri… 2Pt 2,4; Gd 6. — giudizio Is 26,21.
AT greco 24,23 τὰ πάντα ἔδωκεν Ορνα τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς τὸν βασιλέα κύριος ὁ θεός σου εὐλογήσαι σε
Interconfessionale La luna si nasconderà e il sole diventerà pallido, perché il Signore dell’universo regnerà a Gerusalemme, sul monte Sion. I capi della città vedranno la sua presenza gloriosa.
24,23 il Signore regnerà Sal 93,1+. — sul monte Sion Is 4,5; Mic 4,7. — presenza gloriosa Is 60,1-3; Es 16,7. — in presenza dei capi della città Es 24,9-10; Ap 19,4-6.
AT greco 24,24 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ορνα οὐχί ὅτι ἀλλὰ κτώμενος κτήσομαι παρὰ σοῦ ἐν ἀλλάγματι καὶ οὐκ ἀνοίσω τῷ κυρίῳ θεῷ μου ὁλοκαύτωμα δωρεάν καὶ ἐκτήσατο Δαυιδ τὸν ἅλωνα καὶ τοὺς βόας ἐν ἀργυρίῳ σίκλων πεντήκοντα
AT greco 24,25 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Δαυιδ θυσιαστήριον κυρίῳ καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικάς καὶ προσέθηκεν Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπ’ ἐσχάτῳ ὅτι μικρὸν ἦν ἐν πρώτοις καὶ ἐπήκουσεν κύριος τῇ γῇ καὶ συνεσχέθη ἡ θραῦσις ἐπάνωθεν Ισραηλ