Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 30 30,1νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων
Interconfessionale Gb30,1«Ora invece ridono di me perfino i ragazzi,
figli di gente che non avrei messo
neppure tra i cani del mio gregge,
AT greco 30,2καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι ἐπ’ αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια
Interconfessionale Gb30,2gente inutile per me,
fiacchi e incapaci;
AT greco 30,3ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν
Interconfessionale Gb30,3gente che per fame e miseria cerca cibo in zone incolte,
tra l’oscurità, lo squallore e la desolazione.
AT greco 30,4οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου
Interconfessionale Gb30,4Lì raccolgono verdura selvatica
e mangiano radici di ginestra.
AT greco 30,5ἐπανέστησάν μοι κλέπται
Interconfessionale Gb30,5Sono i rifiuti della società,
vengono scacciati come ladri.
AT greco 30,6ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν
Interconfessionale GbAbitano nelle grotte,
nei crepacci e tra le rocce.
Rimandi
30,6 abitare nelle grotte Gdc 6,2; 1 Sam 13,6.
AT greco 30,7ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο
Interconfessionale Gb30,7Schiamazzano in mezzo agli arbusti,
si ammucchiano sotto i cespugli;
AT greco 30,8ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς
Interconfessionale Gbsono miserabili, gente senza nome,
messi al bando da ogni paese.
Rimandi
30,8 messi al bando da ogni paese Gn 21,10; Gdc 11,2.
AT greco 30,9νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν
Interconfessionale GbMa ora anche questi mi umiliano,
si divertono alle mie spalle.
Rimandi
30,9-14 preda dei nemici 16,11+.
30,9 mi umiliano 17,6; Is 14,4; Lam 3,14.63.
AT greco 30,10ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον
Interconfessionale GbMi aborriscono, cercano di evitarmi,
arrivano a sputarmi in faccia.

Rimandi
30,10 sputare in faccia Is 50,6; Mt 26,67.
AT greco 30,11ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν
Interconfessionale GbDio mi ha tolto le forze, mi ha umiliato:
perciò nessuno ha più rispetto di me.
Rimandi
30,11 Dio mi ha tolto le forze cfr. 29,20+.
Note al Testo
30,11 perciò nessuno… di me: altri: ed essi di fronte a me hanno rotto ogni freno.
AT greco 30,12ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐπ’ ἐμὲ τρίβους ἀπωλείας αὐτῶν
Interconfessionale Gb30,12Folle di miserabili mi vengono addosso,
mi fanno inciampare,
sono pronti a distruggermi,
AT greco 30,13ἐξετρίβησαν τρίβοι μου ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν
Interconfessionale Gb30,13mi sbarrano la strada,
mi inseguono per finirmi,
non hanno bisogno di rinforzi.
AT greco 30,14βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με κέχρηταί μοι ὡς βούλεται ἐν ὀδύναις πέφυρμαι
Interconfessionale Gb30,14Mi assalgono, fanno breccia nella mia difesa
e passano tra le macerie.

AT greco 30,15ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι ᾤχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μου
Interconfessionale GbIl terrore mi assale,
spazza via la mia dignità come il vento,
il mio benessere svanisce come una nuvola.
Rimandi
30,15 Il terrore 6,4+.
AT greco 30,16καὶ νῦν ἐπ’ ἐμὲ ἐκχυθήσεται ἡ ψυχή μου ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν
Interconfessionale Gb30,16Ora la vita mi abbandona,
i miei giorni sono pieni di angoscia.
AT greco 30,17νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται
Interconfessionale Gb30,17Di notte mi sento le ossa trafitte,
i dolori mi tormentano senza posa.
AT greco 30,18ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με
Interconfessionale Gb30,18Dio mi ha afferrato con forza per il vestito,
mi stringe il collo come un abito troppo stretto;
AT greco 30,19ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ μερίς
Interconfessionale Gb30,19mi ha gettato nel fango,
sono solo polvere e cenere.
AT greco 30,20κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου ἔστησαν καὶ κατενόησάν με
Interconfessionale GbIo grido a te, o Dio, e tu non mi rispondi,
mi presento a te e non mi dai retta.
Rimandi
30,20 Io grido a te, e tu non mi rispondi 13,22+.
AT greco 30,21ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας
Interconfessionale Gb30,21Sei diventato crudele con me,
mi hai perseguitato con mano pesante:
AT greco 30,22ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας
Interconfessionale Gb30,22mi hai fatto sollevare e portare via dal vento,
mi hai fatto travolgere dalla tempesta.
AT greco 30,23οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ
Interconfessionale GbSo bene che mi fai andare nel regno dei morti
dove si radunano tutte le creature.

Rimandi
30,23 tutti moriranno Gn 3,19; Sal 82,7; 1 Cor 15,22.
AT greco 30,24εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι ἢ δεηθείς γε ἑτέρου καὶ ποιήσει μοι τοῦτο
Interconfessionale GbNon ho forse steso la mano per aiutare
e per salvare chi stava per morire?
Note al Testo
30,24 Versetto per noi molto oscuro; senso incerto.
AT greco 30,25ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις
Interconfessionale GbNon ho io pianto con gli sfortunati,
sofferto con i bisognosi?
Rimandi
30,25 atteggiamento compassionevole 29,12-17; Sal 35,13-14; Rm 12,15.
AT greco 30,26ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν
Interconfessionale GbMi aspettavo il bene ed è venuto il male,
invece della luce su di me è piombato il buio.
Rimandi
30,26 mi aspettavo il bene della luce Is 59,9; Ger 8,15.
AT greco 30,27ἡ κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας
Interconfessionale GbSono tutto sconvolto, non ho pace.
Giorni tristi mi sono caduti addosso.
Rimandi
30,27 Sono tutto sconvolto, non ho pace Sal 38,8; Ger 4,19; Lam 1,20.
AT greco 30,28στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς
Interconfessionale Gb30,28Sono afflitto, il sole non brilla per me,
invoco aiuto davanti a tutti.
AT greco 30,29ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων ἑταῖρος δὲ στρουθῶν
Interconfessionale GbGrido e mi lamento
come gli sciacalli e gli struzzi.
Rimandi
30,29 sciacalli e struzzi Mic 1,8; Sal 102,7-8.
Note al Testo
30,29 sciacalli e struzzi: animali lugubri, che vagano per zone desertiche e tra le rovine di città abbandonate.
AT greco 30,30τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος
Interconfessionale GbLa mia pelle è nera e cadente,
le mie ossa ardono per la febbre.
Rimandi
30,30 la pelle e le ossa che ardono per la febbre Sal 102,4-6; Lam 3,4.
AT greco 30,31ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί
Interconfessionale Gb30,31La mia cetra accompagna lamenti
e il mio flauto quelli che piangono».