Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

Rut

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1καὶ Βοος ἀνέβη ἐπὶ τὴν πύλην καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ καὶ ἰδοὺ ὁ ἀγχιστευτὴς παρεπορεύετο ὃν εἶπεν Βοος καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βοος ἐκκλίνας κάθισον ὧδε κρύφιε καὶ ἐξέκλινεν καὶ ἐκάθισεν
Interconfessionale RtBooz si recò alle porte della città, e si sedette. Quand’ecco passò quello che aveva il diritto di riscatto e di cui Booz aveva parlato, e Booz gli disse:
— Ehi tu, amico, avvicinati e siediti qui.
Quello si avvicinò e si sedette.
Note al Testo
4,1 alle porte della città: in questo luogo si riunivano i capifamiglia, si trattavano gli affari e si amministrava la giustizia.
AT greco 4,2καὶ ἔλαβεν Βοος δέκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῆς πόλεως καὶ εἶπεν καθίσατε ὧδε καὶ ἐκάθισαν
Interconfessionale Rt4,2Poi Booz chiamò dieci anziani della città e disse loro:
— Sedetevi qui.
Quelli si sedettero.
AT greco 4,3καὶ εἶπεν Βοος τῷ ἀγχιστεῖ τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ ἥ ἐστιν τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν τοῦ Αβιμελεχ ἣ δέδοται Νωεμιν τῇ ἐπιστρεφούσῃ ἐξ ἀγροῦ Μωαβ
Interconfessionale Rt4,3Allora disse a quello che aveva il diritto di riscatto:
— Noemi, che è tornata dal paese di Moab, vuole vendere il terreno che apparteneva al nostro parente Elimèlek,
AT greco 4,4κἀγὼ εἶπα ἀποκαλύψω τὸ οὖς σου λέγων κτῆσαι ἐναντίον τῶν καθημένων καὶ ἐναντίον τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ μου εἰ ἀγχιστεύεις ἀγχίστευε εἰ δὲ μὴ ἀγχιστεύεις ἀνάγγειλόν μοι καὶ γνώσομαι ὅτι οὐκ ἔστιν πάρεξ σοῦ τοῦ ἀγχιστεῦσαι κἀγώ εἰμι μετὰ σέ ὁ δὲ εἶπεν ἐγώ εἰμι ἀγχιστεύσω
Interconfessionale Rt4,4e io ho pensato di informarti. Riscattalo se vuoi, altrimenti dimmelo. Io lo devo sapere, perché non c’è nessun altro oltre a te che ne ha il diritto, e dopo di te vengo io. Compralo alla presenza di quanti seggono qui e del mio popolo.
L’altro disse:
— Farò valere il mio diritto.
AT greco 4,5καὶ εἶπεν Βοος ἐν ἡμέρᾳ τοῦ κτήσασθαί σε τὸν ἀγρὸν ἐκ χειρὸς Νωεμιν καὶ παρὰ Ρουθ τῆς Μωαβίτιδος γυναικὸς τοῦ τεθνηκότος καὶ αὐτὴν κτήσασθαί σε δεῖ ὥστε ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ
Interconfessionale RtBooz aggiunse:
— Bene! Però se compri il campo da Noemi, devi anche prendere in moglie Rut, la moabita, vedova del defunto, affinché l’eredità di lui resti alla sua discendenza.
Rimandi
4,5 l’eredità resti alla discendenza Gn 38,8; Dt 25,5-7.
AT greco 4,6καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεύς οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι ἐμαυτῷ μήποτε διαφθείρω τὴν κληρονομίαν μου ἀγχίστευσον σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου ὅτι οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι
Interconfessionale Rt4,6Ma quello che aveva il diritto di riscatto rispose:
— No davvero! In questo caso rinunzio al mio diritto di comprare il campo, perché poi non rimarrebbe in eredità ai miei figli. Compralo tu: io non posso. Rinuncio al mio diritto di riscatto perché rovinerei la mia eredità. Riscatta tu quello che avrei potuto riscattare io, perché io non posso farlo.
AT greco 4,7καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα ἔμπροσθεν ἐν τῷ Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀγχιστείαν καὶ ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ στῆσαι πᾶν λόγον καὶ ὑπελύετο ὁ ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἐδίδου τῷ πλησίον αὐτοῦ τῷ ἀγχιστεύοντι τὴν ἀγχιστείαν αὐτοῦ καὶ τοῦτο ἦν μαρτύριον ἐν Ισραηλ
Interconfessionale Rt4,7Ora, a quei tempi, in Israele, per convalidare il riscatto o la permuta di una proprietà, c’era l’usanza di togliersi il sandalo e darlo all’altro; questa era in Israele l’attestazione dell’accordo avvenuto.
AT greco 4,8καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεὺς τῷ Βοος κτῆσαι σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου καὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ
Interconfessionale Rt4,8Così quello disse a Booz: «Compralo tu», e si tolse il sandalo.
AT greco 4,9καὶ εἶπεν Βοος τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παντὶ τῷ λαῷ μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον ὅτι κέκτημαι πάντα τὰ τοῦ Αβιμελεχ καὶ πάντα ὅσα ὑπάρχει τῷ Χελαιων καὶ τῷ Μααλων ἐκ χειρὸς Νωεμιν
Interconfessionale Rt4,9Allora Booz si rivolse agli anziani e a tutti i presenti:
— Siete testimoni che oggi ho comprato da Noemi tutto quello che apparteneva a Elimèlek e tutto quello che apparteneva a Chilion e Maclon,
AT greco 4,10καί γε Ρουθ τὴν Μωαβῖτιν τὴν γυναῖκα Μααλων κέκτημαι ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξολεθρευθήσεται τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς λαοῦ αὐτοῦ μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον
Interconfessionale Rt4,10e che ho acquistato pure Rut la Moabita, vedova di Maclon, per prenderla in moglie, affinché il nome del defunto riviva nella sua eredità e non si estingua tra i suoi fratelli e alle porte della città. Di questo voi siete oggi testimoni.
AT greco 4,11καὶ εἴποσαν πᾶς ὁ λαὸς οἱ ἐν τῇ πύλῃ μάρτυρες καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἴποσαν δῴη κύριος τὴν γυναῖκά σου τὴν εἰσπορευομένην εἰς τὸν οἶκόν σου ὡς Ραχηλ καὶ ὡς Λειαν αἳ ᾠκοδόμησαν ἀμφότεραι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ἐποίησαν δύναμιν ἐν Εφραθα καὶ ἔσται ὄνομα ἐν Βαιθλεεμ
Interconfessionale RtGli anziani e i presenti dissero:
— D’accordo, ne siamo testimoni. Renda il Signore la tua sposa come Rachele e Lia, dalle quali discesero tutti i figli d’Israele. Possa tu divenire potente in Èfrata e famoso a Betlemme.
Rimandi
4,11 Rachele, Lia Gn 29-30; 35,16-26.
Note al Testo
4,11 Èfrata: antico nome di Betlemme (vedi Genesi 35,16.19 e nota; 48,7).
AT greco 4,12καὶ γένοιτο ὁ οἶκός σου ὡς ὁ οἶκος Φαρες ὃν ἔτεκεν Θαμαρ τῷ Ιουδα ἐκ τοῦ σπέρματος οὗ δώσει κύριός σοι ἐκ τῆς παιδίσκης ταύτης
Interconfessionale RtLa discendenza che il Signore ti darà da questa giovane possa rendere la tua famiglia come la famiglia di Peres, il figlio di Giuda e di Tamar.
Rimandi
4,12 Tamar Gn 38,29; Mt 1,3.
AT greco 4,13καὶ ἔλαβεν Βοος τὴν Ρουθ καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν καὶ ἔδωκεν αὐτῇ κύριος κύησιν καὶ ἔτεκεν υἱόν
Interconfessionale RtCosì Booz sposò Rut e si unì a lei. Il Signore le concesse di rimanere incinta e lei partorì un figlio.
Rimandi
4,13 Il Signore le concesse di rimanere incinta Gn 29,31; 30,22.
AT greco 4,14καὶ εἶπαν αἱ γυναῖκες πρὸς Νωεμιν εὐλογητὸς κύριος ὃς οὐ κατέλυσέ σοι σήμερον τὸν ἀγχιστέα καὶ καλέσαι τὸ ὄνομά σου ἐν Ισραηλ
Interconfessionale Rt4,14Le donne dissero a Noemi: «Sia benedetto il Signore! Egli ti ha dato oggi un nipote che si prenderà cura di te. Il suo nome diventi famoso in Israele,
AT greco 4,15καὶ ἔσται σοι εἰς ἐπιστρέφοντα ψυχὴν καὶ τοῦ διαθρέψαι τὴν πολιάν σου ὅτι ἡ νύμφη σου ἡ ἀγαπήσασά σε ἔτεκεν αὐτόν ἥ ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱούς
Interconfessionale Rt4,15perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e con te è buona più di sette figli. Egli ti sarà di consolazione e sostegno nella tua vecchiaia».
AT greco 4,16καὶ ἔλαβεν Νωεμιν τὸ παιδίον καὶ ἔθηκεν εἰς τὸν κόλπον αὐτῆς καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς τιθηνόν
Interconfessionale RtNoemi prese il bambino, se lo strinse al seno e lo allevò come se fosse figlio suo.
Note al Testo
4,16 se lo strinse al seno: probabilmente si tratta di un gesto di adozione (vedi Genesi 30,3-8; 48,5-12; 50,23).
AT greco 4,17καὶ ἐκάλεσαν αὐτοῦ αἱ γείτονες ὄνομα λέγουσαι ἐτέχθη υἱὸς τῇ Νωεμιν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ωβηδ οὗτος πατὴρ Ιεσσαι πατρὸς Δαυιδ
Interconfessionale RtLe donne del vicinato chiamavano il bambino Obed. E dicevano a tutti: «A Noemi è nato un figlio!».
Obed fu il padre di Iesse, che fu padre di Davide.
Rimandi
4,17 è nato un figlio 1 Cr 2,5-15; Mt 1,3-5.
AT greco 4,18καὶ αὗται αἱ γενέσεις Φαρες Φαρες ἐγέννησεν τὸν Εσρων
AT greco 4,19Εσρων δὲ ἐγέννησεν τὸν Αρραν καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ
AT greco 4,20καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμαν
AT greco 4,21καὶ Σαλμαν ἐγέννησεν τὸν Βοος καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ
AT greco 4,22καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν Δαυιδ