Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Numeri

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 24 24,1 καὶ ἰδὼν Βαλααμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου εὐλογεῖν τὸν Ισραηλ οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον
Interconfessionale 24,1 Balaam capì che il Signore voleva benedire Israele; non andò quindi alla ricerca di segni e di presagi come le altre volte, ma si voltò verso il deserto.
AT greco 24,2 καὶ ἐξάρας Βαλααμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν Ισραηλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς καὶ ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ
Interconfessionale 24,2 Quando alzò gli occhi e vide le tribù d’Israele ordinate nell’accampamento, lo spirito di Dio scese su di lui
AT greco 24,3 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν
Interconfessionale ed egli pronunziò questo messaggio: «Ecco quel che proclamo io, Balaam, figlio di Beor, uomo dallo sguardo penetrante.
24,3 dallo sguardo penetrante: il senso dell’espressione ebraica è incerto. Altra traduzione: che sa chiudere gli occhi (per concentrarsi su una rivelazione interiore). Il testo di tutto questo poemetto (vv. 3-9) è per noi oscuro.
AT greco 24,4 φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Interconfessionale 24,4 Ecco quel che dichiaro io, che ascolto le parole di Dio e contemplo le visioni che vengono dall’Onnipotente: quando io cado in estasi, mi vengono aperti gli occhi.
AT greco 24,5 ὡς καλοί σου οἱ οἶκοι Ιακωβ αἱ σκηναί σου Ισραηλ
Interconfessionale 24,5 Come sono belle le tende dove abitate voi Israeliti, discendenti di Giacobbe!
AT greco 24,6 ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ σκηναί ἃς ἔπηξεν κύριος ὡσεὶ κέδροι παρ’ ὕδατα
Interconfessionale 24,6 Sembrano corsi di torrenti, giardini in riva a un fiume! Sono come alberi di aloe piantati dal Signore o cedri sulle sponde di un ruscello.
AT greco 24,7 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γωγ βασιλεία αὐτοῦ καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ
Interconfessionale L’acqua trabocca dai loro secchi le loro seminagioni sono irrigate con acqua abbondante. Il re degli Israeliti è più forte del re Agag, e il suo regno si consolida.
24,7 le loro seminagioni sono irrigate con acqua abbondante: ebraico: e il suo seme come acqua copiosa. Agag: vedi 1 Samuele 15.
AT greco 24,8 θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν
Interconfessionale 24,8 Dio li ha liberati dall’Egitto con una forza irresistibile come quella di un bufalo. Sono vittoriosi sui nemici che li attaccano, spezzano le ossa agli avversari e li colpiscono con le loro frecce.
AT greco 24,9 κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος τίς ἀναστήσει αὐτόν οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται
Interconfessionale Come leoni o leonesse quando si accovacciano nelle loro tane, chi potrebbe smuoverli? O Israele, sia benedetto chi ti benedice e maledetto chi ti maledice!».
24,9 sia benedetto… Gn 12,3; 27,29.
AT greco 24,10 καὶ ἐθυμώθη Βαλακ ἐπὶ Βαλααμ καὶ συνεκρότησεν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας τρίτον τοῦτο
Interconfessionale 24,10 Balak fu preso da una grande collera contro Balaam: lo minacciò con i pugni e gli disse: — Io ti ho fatto venire qui per maledire i miei nemici e tu per la terza volta li copri di benedizioni.
AT greco 24,11 νῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου εἶπα τιμήσω σε καὶ νῦν ἐστέρησέν σε κύριος τῆς δόξης
Interconfessionale 24,11 Ora vattene! Torna a casa tua! Io avevo promesso di ricompensarti generosamente, ma il Signore ti priva della ricompensa.
AT greco 24,12 καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου οὓς ἀπέστειλας πρός με ἐλάλησα λέγων
Interconfessionale 24,12 Balaam rispose a Balak: — Io avevo già detto ai tuoi messaggeri:
AT greco 24,13 ἐάν μοι δῷ Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ’ ἐμαυτοῦ ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ θεός ταῦτα ἐρῶ
Interconfessionale «Anche se Balak mi desse tutto l’argento e l’oro del suo palazzo, io non potrei trasgredire in nulla gli ordini del Signore. Dirò soltanto quel che il Signore mi comunicherà, senza aggiungere niente da parte mia, né in bene né in male».
24,13 l’argento e l’oro 22,18+.
AT greco 24,14 καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου δεῦρο συμβουλεύσω σοι τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος τὸν λαόν σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν
Interconfessionale 24,14 Ebbene, ora io torno tra la mia gente. Ma prima vieni: voglio avvertirti di quel che gli Israeliti faranno al tuo popolo in avvenire!
AT greco 24,15 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν
Interconfessionale 24,15 Balaam pronunziò quindi questo messaggio: «Ecco quel che proclamo io, Balaam figlio di Beor, uomo dallo sguardo penetrante.
AT greco 24,16 ἀκούων λόγια θεοῦ ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Interconfessionale 24,16 Ecco quel che dichiaro io, che ascolto le parole di Dio, ho la conoscenza dell’Altissimo e contemplo le visioni che vengono dall’Onnipotente: quando io cado in estasi mi vengono aperti gli occhi.
AT greco 24,17 δείξω αὐτῷ καὶ οὐχὶ νῦν μακαρίζω καὶ οὐκ ἐγγίζει ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ
Interconfessionale Vedo quel che accadrà, ma non in questi giorni; scorgo un avvenimento, ma avverrà più tardi: ecco, compare un astro tra i discendenti di Giacobbe, sorge uno scettro in mezzo al popolo d’Israele: colpisce alle tempia i Moabiti, spacca il cranio a tutti i discendenti di Set.
24,17 un astro Mt 2,2; Ap 22,16. — Moab 2Sam 8,2; Ger 48,45. 24,17 discendenti di Set: l’espressione indica probabilmente alcune tribù nomadi.
AT greco 24,18 καὶ ἔσται Εδωμ κληρονομία καὶ ἔσται κληρονομία Ησαυ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ καὶ Ισραηλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύι
Interconfessionale 24,18 Sconfigge i suoi nemici Edomiti e occupa Seir, il loro territorio; così il popolo d’Israele trionfa.
AT greco 24,19 καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακωβ καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεως
Interconfessionale 24,19 Il discendente di Giacobbe è vittorioso e stermina gli ultimi abitanti delle città nemiche».
AT greco 24,20 καὶ ἰδὼν τὸν Αμαληκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ἀρχὴ ἐθνῶν Αμαληκ καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται
Interconfessionale Poi Balaam vide gli Amaleciti e pronunziò questo messaggio: «Ecco Amalèk, la più potente tra le nazioni, ma il suo futuro sarà completa rovina».
24,20 Amalèk Es 17,8+.
AT greco 24,21 καὶ ἰδὼν τὸν Καιναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου καὶ ἐὰν θῇς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου
Interconfessionale Poi vide i Keniti e pronunziò questo messaggio!: «Tu, Caino, vivi al sicuro, come in un nido tra le rocce.
24,21 Keniti Gn 15,19; 1Sam 15,6. 24,21 L’ebraico gioca sulla somiglianza delle parole che designano Caino e il nido. Caino è qui sinonimo di Keniti, probabilmente perché era considerato il loro antenato.
AT greco 24,22 καὶ ἐὰν γένηται τῷ Βεωρ νεοσσιὰ πανουργίας Ἀσσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσιν
Interconfessionale 24,22 Ma le vostre case saranno incendiate, e Assur vi farà schiavi».
AT greco 24,23 καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ὦ ὦ τίς ζήσεται ὅταν θῇ ταῦτα ὁ θεός
Interconfessionale 24,23 Balaam aggiunse ancora questo messaggio: «Ahimè! Chi sopravvivrà all’intervento di Dio?
AT greco 24,24 καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ασσουρ καὶ κακώσουσιν Εβραίους καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται
Interconfessionale Dai Chittìm giungono navi, l’invasore opprime Assur e anche i discendenti di Eber; ma anche il suo futuro sarà completa rovina».
24,24 navi Dn 11,30. 24,24 Eber: secondo 1 Cronache 1,25-27, era un antenato di Abramo e perciò degli Israeliti (vedi anche Genesi 11,14-27).
AT greco 24,25 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ Βαλακ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν
Interconfessionale 24,25 Poi Balaam si mise in viaggio per tornare a casa sua, e Balak se ne andò per la sua strada.