Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
BibbiaEDU-logo

Numeri

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 24 24,1καὶ ἰδὼν Βαλααμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου εὐλογεῖν τὸν Ισραηλ οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον
Interconfessionale Nm24,1Balaam capì che il Signore voleva benedire Israele; non andò quindi alla ricerca di segni e di presagi come le altre volte, ma si voltò verso il deserto.
AT greco 24,2καὶ ἐξάρας Βαλααμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καθορᾷ τὸν Ισραηλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς καὶ ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ
Interconfessionale Nm24,2Quando alzò gli occhi e vide le tribù d’Israele ordinate nell’accampamento, lo spirito di Dio scese su di lui
AT greco 24,3καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν
Interconfessionale Nmed egli pronunziò questo messaggio:
«Ecco quel che proclamo
io, Balaam, figlio di Beor,
uomo dallo sguardo penetrante.
Note al Testo
24,3 dallo sguardo penetrante: il senso dell’espressione ebraica è incerto. Altra traduzione: che sa chiudere gli occhi (per concentrarsi su una rivelazione interiore). Il testo di tutto questo poemetto (vv. 3-9) è per noi oscuro.
AT greco 24,4φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ ὅστις ὅρασιν θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Nm24,4Ecco quel che dichiaro
io, che ascolto le parole di Dio
e contemplo le visioni
che vengono dall’Onnipotente:
quando io cado in estasi,
mi vengono aperti gli occhi.
AT greco 24,5ὡς καλοί σου οἱ οἶκοι Ιακωβ αἱ σκηναί σου Ισραηλ
Interconfessionale Nm24,5Come sono belle le tende
dove abitate voi Israeliti,
discendenti di Giacobbe!
AT greco 24,6ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν καὶ ὡσεὶ σκηναί ἃς ἔπηξεν κύριος ὡσεὶ κέδροι παρ’ ὕδατα
Interconfessionale Nm24,6Sembrano corsi di torrenti,
giardini in riva a un fiume!
Sono come alberi di aloe
piantati dal Signore
o cedri sulle sponde di un ruscello.
AT greco 24,7ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γωγ βασιλεία αὐτοῦ καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ
Interconfessionale NmL’acqua trabocca dai loro secchi
le loro seminagioni sono irrigate con acqua abbondante.
Il re degli Israeliti è più forte del re Agag,
e il suo regno si consolida.
Note al Testo
24,7 le loro seminagioni sono irrigate con acqua abbondante: ebraico: e il suo seme come acqua copiosa. Agag: vedi 1 Samuele 15.
AT greco 24,8θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖς βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν
Interconfessionale Nm24,8Dio li ha liberati dall’Egitto
con una forza irresistibile
come quella di un bufalo.
Sono vittoriosi sui nemici che li attaccano,
spezzano le ossa agli avversari
e li colpiscono con le loro frecce.
AT greco 24,9κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος τίς ἀναστήσει αὐτόν οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται
Interconfessionale NmCome leoni o leonesse quando si accovacciano
nelle loro tane,
chi potrebbe smuoverli?
O Israele, sia benedetto chi ti benedice
e maledetto chi ti maledice!».
Rimandi
24,9 sia benedetto… Gn 12,3; 27,29.
AT greco 24,10καὶ ἐθυμώθη Βαλακ ἐπὶ Βαλααμ καὶ συνεκρότησεν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας τρίτον τοῦτο
Interconfessionale Nm24,10Balak fu preso da una grande collera contro Balaam: lo minacciò con i pugni e gli disse:
— Io ti ho fatto venire qui per maledire i miei nemici e tu per la terza volta li copri di benedizioni.
AT greco 24,11νῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου εἶπα τιμήσω σε καὶ νῦν ἐστέρησέν σε κύριος τῆς δόξης
Interconfessionale Nm24,11Ora vattene! Torna a casa tua! Io avevo promesso di ricompensarti generosamente, ma il Signore ti priva della ricompensa.
AT greco 24,12καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ οὐχὶ καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου οὓς ἀπέστειλας πρός με ἐλάλησα λέγων
Interconfessionale Nm24,12Balaam rispose a Balak:
— Io avevo già detto ai tuoi messaggeri:
AT greco 24,13ἐάν μοι δῷ Βαλακ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ῥῆμα κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ’ ἐμαυτοῦ ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ θεός ταῦτα ἐρῶ
Interconfessionale Nm«Anche se Balak mi desse tutto l’argento e l’oro del suo palazzo, io non potrei trasgredire in nulla gli ordini del Signore. Dirò soltanto quel che il Signore mi comunicherà, senza aggiungere niente da parte mia, né in bene né in male».
Rimandi
24,13 l’argento e l’oro 22,18+.
AT greco 24,14καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου δεῦρο συμβουλεύσω σοι τί ποιήσει ὁ λαὸς οὗτος τὸν λαόν σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν
Interconfessionale Nm24,14Ebbene, ora io torno tra la mia gente. Ma prima vieni: voglio avvertirti di quel che gli Israeliti faranno al tuo popolo in avvenire!
AT greco 24,15καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν
Interconfessionale Nm24,15Balaam pronunziò quindi questo messaggio:
«Ecco quel che proclamo
io, Balaam figlio di Beor,
uomo dallo sguardo penetrante.
AT greco 24,16ἀκούων λόγια θεοῦ ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Nm24,16Ecco quel che dichiaro
io, che ascolto le parole di Dio,
ho la conoscenza dell’Altissimo
e contemplo le visioni che vengono
dall’Onnipotente:
quando io cado in estasi
mi vengono aperti gli occhi.
AT greco 24,17δείξω αὐτῷ καὶ οὐχὶ νῦν μακαρίζω καὶ οὐκ ἐγγίζει ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ
Interconfessionale NmVedo quel che accadrà,
ma non in questi giorni;
scorgo un avvenimento,
ma avverrà più tardi:
ecco, compare un astro
tra i discendenti di Giacobbe,
sorge uno scettro
in mezzo al popolo d’Israele:
colpisce alle tempia i Moabiti,
spacca il cranio a tutti i discendenti di Set.
Rimandi
24,17 un astro Mt 2,2; Ap 22,16. — Moab 2 Sam 8,2; Ger 48,45.
Note al Testo
24,17 discendenti di Set: l’espressione indica probabilmente alcune tribù nomadi.
AT greco 24,18καὶ ἔσται Εδωμ κληρονομία καὶ ἔσται κληρονομία Ησαυ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ καὶ Ισραηλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύι
Interconfessionale Nm24,18Sconfigge i suoi nemici Edomiti
e occupa Seir, il loro territorio;
così il popolo d’Israele trionfa.
AT greco 24,19καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακωβ καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεως
Interconfessionale Nm24,19Il discendente di Giacobbe è vittorioso
e stermina gli ultimi abitanti
delle città nemiche».
AT greco 24,20καὶ ἰδὼν τὸν Αμαληκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ἀρχὴ ἐθνῶν Αμαληκ καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται
Interconfessionale NmPoi Balaam vide gli Amaleciti e pronunziò questo messaggio:
«Ecco Amalèk, la più potente tra le nazioni,
ma il suo futuro sarà completa rovina».
Rimandi
24,20 Amalèk Es 17,8+.
AT greco 24,21καὶ ἰδὼν τὸν Καιναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου καὶ ἐὰν θῇς ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου
Interconfessionale NmPoi vide i Keniti e pronunziò questo messaggio!:
«Tu, Caino, vivi al sicuro,
come in un nido tra le rocce.
Rimandi
24,21 Keniti Gn 15,19; 1 Sam 15,6.
Note al Testo
24,21 L’ebraico gioca sulla somiglianza delle parole che designano Caino e il nido. Caino è qui sinonimo di Keniti, probabilmente perché era considerato il loro antenato.
AT greco 24,22καὶ ἐὰν γένηται τῷ Βεωρ νεοσσιὰ πανουργίας Ἀσσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσιν
Interconfessionale Nm24,22Ma le vostre case saranno incendiate,
e Assur vi farà schiavi».
AT greco 24,23καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ὦ ὦ τίς ζήσεται ὅταν θῇ ταῦτα ὁ θεός
Interconfessionale Nm24,23Balaam aggiunse ancora questo
messaggio:
«Ahimè! Chi sopravvivrà
all’intervento di Dio?
AT greco 24,24καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ασσουρ καὶ κακώσουσιν Εβραίους καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται
Interconfessionale NmDai Chittìm giungono navi,
l’invasore opprime Assur
e anche i discendenti di Eber;
ma anche il suo futuro
sarà completa rovina».
Rimandi
24,24 navi Dn 11,30.
Note al Testo
24,24 Eber: secondo 1 Cronache 1,25-27, era un antenato di Abramo e perciò degli Israeliti (vedi anche Genesi 11,14-27).
AT greco 24,25καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ Βαλακ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν
Interconfessionale Nm24,25Poi Balaam si mise in viaggio per tornare a casa sua, e Balak se ne andò per la sua strada.