Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 3 3,1 καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβημεν ὁδὸν τὴν εἰς Βασαν καὶ ἐξῆλθεν Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῖν αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ εἰς πόλεμον εἰς Εδραϊν
Interconfessionale «Poi salimmo in direzione di Basan. Il re di Basan, Og, insieme con tutta la sua gente, ci affrontò in battaglia a Edrei.
3,1 cambio di direzione 1,7+. — Og 1,4.
AT greco 3,2 καὶ εἶπεν κύριος πρός με μὴ φοβηθῇς αὐτόν ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὥσπερ ἐποίησας Σηων βασιλεῖ τῶν Αμορραίων ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων
Interconfessionale Il Signore mi disse: “Non aver paura di lui, perché io lo abbandonerò in tuo potere con tutta la sua gente e il suo territorio; farai a lui quel che hai fatto a Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon”.
3,2 non temere il nemico 1,21; 3,22; 7,18; 20,1; 31,8; Nm 21,34; Gs 8,1; 10,8; 11,6.
AT greco 3,3 καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ σπέρμα
Interconfessionale 3,3 Così il Signore, nostro Dio, lasciò in nostro potere anche Og, re di Basan, e tutta la sua gente. Così lo abbiamo sconfitto senza lasciare superstiti
AT greco 3,4 καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οὐκ ἦν πόλις ἣν οὐκ ἐλάβομεν παρ’ αὐτῶν ἑξήκοντα πόλεις πάντα τὰ περίχωρα Αργοβ βασιλείας Ωγ ἐν Βασαν
Interconfessionale 3,4 e occupato tutte le sue città: le abbiamo conquistate proprio tutte; erano sessanta città, ossia tutta la regione di Argob, che costituiva il regno di Og in Basan.
AT greco 3,5 πᾶσαι πόλεις ὀχυραί τείχη ὑψηλά πύλαι καὶ μοχλοί πλὴν τῶν πόλεων τῶν Φερεζαίων τῶν πολλῶν σφόδρα
Interconfessionale 3,5 Tutte queste città erano fortificate, con mura altissime, porte enormi e sbarre alle porte. Prendemmo anche moltissime altre città che non erano fortificate.
AT greco 3,6 ἐξωλεθρεύσαμεν αὐτούς ὥσπερ ἐποιήσαμεν τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων καὶ ἐξωλεθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία
Interconfessionale 3,6 Le distruggemmo e, come avevamo fatto nella città di Sicon, re di Chesbon, furono sterminati uomini, donne e bambini.
AT greco 3,7 καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαυτοῖς
Interconfessionale Prendemmo per noi come preda di guerra soltanto il bestiame e quel che avevamo saccheggiato nelle città».
3,7 preda 2,35+.
AT greco 3,8 καὶ ἐλάβομεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν γῆν ἐκ χειρῶν δύο βασιλέων τῶν Αμορραίων οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αρνων καὶ ἕως Αερμων
Interconfessionale «In quel tempo, abbiamo preso ai due re degli Amorrei il territorio che è a est del Giordano, dal torrente Arnon fino al monte Ermon.
3,8 assegnazione dei territori occupati Nm 32; Sal 135,10-12; 136,17-22. 3,8 L’Ermon è il monte dove si trovano le sorgenti del Giordano.
AT greco 3,9 οἱ Φοίνικες ἐπονομάζουσιν τὸ Αερμων Σανιωρ καὶ ὁ Αμορραῖος ἐπωνόμασεν αὐτὸ Σανιρ
Interconfessionale 3,9 (Gli abitanti di Sidone chiamano Sirion l’Ermon, mentre gli Amorrei lo chiamano Senir.)
AT greco 3,10 πᾶσαι πόλεις Μισωρ καὶ πᾶσα Γαλααδ καὶ πᾶσα Βασαν ἕως Σελχα καὶ Εδραϊν πόλεις βασιλείας τοῦ Ωγ ἐν τῇ Βασαν
Interconfessionale Abbiamo conquistato tutte le città della pianura, tutta la regione di Gàlaad e quella di Basan fino a Salca e Edrei, città del regno di Og. (
3,10 Questa descrizione del territorio che si trova a est del Giordano e a nord-est del Mar Morto, va da sud a nord.
AT greco 3,11 ὅτι πλὴν Ωγ βασιλεὺς Βασαν κατελείφθη ἀπὸ τῶν Ραφαϊν ἰδοὺ ἡ κλίνη αὐτοῦ κλίνη σιδηρᾶ ἰδοὺ αὕτη ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν υἱῶν Αμμων ἐννέα πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖρος αὐτῆς ἐν πήχει ἀνδρός
Interconfessionale Og, re di Basan, era l’unico gigante rimasto: lo si può vedere dalla sua tomba di pietra nella città di Rabbà degli Ammoniti: essa è lunga quattro metri e mezzo e larga due).
3,11 giganti 2,11+. 3,11 l’unico gigante rimasto: vedi nota a 2,11. — tomba di pietra: il testo ebraico ha: letto di ferro; era probabilmente di basalto scuro, una pietra che per il colore e la durezza è simile al ferro. — Rabbà: è la capitale del territorio degli Ammoniti.
AT greco 3,12 καὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐκληρονομήσαμεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Αροηρ ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων καὶ τὸ ἥμισυ ὄρους Γαλααδ καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ ἔδωκα τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ
Interconfessionale Quando occupammo questa terra, diedi alle tribù di Ruben e di Gad il territorio da Aroèr, sul torrente Arnon, fino a metà della montagna di Gàlaad con le sue città.
3,12 Ruben Gs 13,15-23. — Gad Gs 13,24-28.
AT greco 3,13 καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ Γαλααδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασαν βασιλείαν Ωγ ἔδωκα τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση καὶ πᾶσαν περίχωρον Αργοβ πᾶσαν τὴν Βασαν ἐκείνην γῆ Ραφαϊν λογισθήσεται
Interconfessionale Alla metà della tribù di Manasse diedi il resto di Gàlaad e tutto il regno che era appartenuto al re Og, ossia tutta la regione di Argob con tutto Basan, che si chiamava la terra dei giganti.
3,13 Manasse Gs 13,29-31. 3,13 la terra dei giganti: oppure: la terra dei Refaìm (vedi nota a 2,11).
AT greco 3,14 καὶ Ιαϊρ υἱὸς Μανασση ἔλαβεν πᾶσαν τὴν περίχωρον Αργοβ ἕως τῶν ὁρίων Γαργασι καὶ Ομαχαθι ἐπωνόμασεν αὐτὰς ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ τὴν Βασαν Αυωθ Ιαϊρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale Iair, figlio di Manasse, occupò la regione di Argob, sino ai confini dei Ghesuriti e dei Maacatiti, e diede il suo nome ai villaggi di Basan; ancora oggi si chiamano villaggi di Iair.
3,14 villaggi di Iair Nm 32,41; Gs 13,30; Gdc 10,4; 1Re 4,13. 3,14 Ghesuriti, Maacatiti: popolazioni che vivevano a est del lago di Genèsaret e del corso superiore del Giordano.
AT greco 3,15 καὶ τῷ Μαχιρ ἔδωκα τὴν Γαλααδ
Interconfessionale A Machir diedi una parte della regione di Gàlaad.
3,15 Machir: figlio di Manasse (vedi Genesi 50,23; Numeri 26,29).
AT greco 3,16 καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ δέδωκα ἀπὸ τῆς Γαλααδ ἕως χειμάρρου Αρνων μέσον τοῦ χειμάρρου ὅριον καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ ὁ χειμάρρους ὅριον τοῖς υἱοῖς Αμμαν
Interconfessionale 3,16 Alle tribù di Ruben e di Gad diedi il resto di Gàlaad fino al torrente Arnon (la metà del torrente serve da confine a sud) e fino al torrente Iabbok, al confine con gli Ammoniti.
AT greco 3,17 καὶ ἡ Αραβα καὶ ὁ Ιορδάνης ὅριον Μαχαναρεθ καὶ ἕως θαλάσσης Αραβα θαλάσσης ἁλυκῆς ὑπὸ Ασηδωθ τὴν Φασγα ἀνατολῶν
Interconfessionale Assegnai loro anche la regione con la valle dell’Araba, il cui confine è costituito dal Giordano, dal lago di Genèsaret fino al mare dell’Araba, cioè il Mar Morto, ai fianchi del monte Pisga, verso oriente».
3,17 confine costituito dal Giordano Gs 13,23.27. — Pisga Nm 3,27; 34,1; Nm 21,20. 3,17 il Mar Morto: il testo ebraico ha mare di Sale, che è il nome antico con cui si designava questo grande lago salato, che si trova lungo la valle dell’Araba.
AT greco 3,18 καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην ἐν κλήρῳ ἐνοπλισάμενοι προπορεύεσθε πρὸ προσώπου τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ πᾶς δυνατός
Interconfessionale «In tale occasione ordinai a quelle tribù: il Signore, vostro Dio, vi ha già dato questa terra in proprietà, però tutti gli uomini coraggiosi dovranno armarsi e porsi alla testa degli altri Israeliti.
3,18 Il Signore ha dato il territorio Gs 1,2.11; cfr. Dt 1,8+. — Ruben, Gad, Manasse combatteranno Nm 32,17-32; Gs 1,12-15.
AT greco 3,19 πλὴν αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν οἶδα ὅτι πολλὰ κτήνη ὑμῖν κατοικείτωσαν ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν αἷς ἔδωκα ὑμῖν
Interconfessionale 3,19 Rimarranno nelle città che vi ho date soltanto le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame (so che ne avete molto),
AT greco 3,20 ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ ἐπαναστραφήσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ἣν ἔδωκα ὑμῖν
Interconfessionale finché il Signore abbia dato un luogo tranquillo ai vostri fratelli, come ha fatto per voi. Quando essi avranno preso possesso della regione al di là del Giordano, che il Signore, vostro Dio, sta per dare a loro, ciascuno di voi tornerà alla terra che gli ho dato.
3,20 luogo tranquillo 12,9; 1Re 8,56; Sal 95,11; Eb 3,11-4,11. — la terra che il Signore dona 4,1; 11,31. — in eredità Dt 4,21; 15,4; 19,10; 20,16; 21,23; 24,4; 25,19; 26,1.
AT greco 3,21 καὶ τῷ Ἰησοῖ ἐνετειλάμην ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασιν πάντα ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι τούτοις οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πάσας τὰς βασιλείας ἐφ’ ἃς σὺ διαβαίνεις ἐκεῖ
Interconfessionale A Giosuè invece diedi quest’ordine: Hai visto con i tuoi occhi come il Signore, vostro Dio, ha trattato quei due re; il Signore tratterà allo stesso modo tutti i regni che stai per conquistare.
3,21 Giosuè 1,38+.
AT greco 3,22 οὐ φοβηθήσεσθε ὅτι κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν αὐτὸς πολεμήσει περὶ ὑμῶν
Interconfessionale Non dovete aver paura di loro, perché il Signore stesso, vostro Dio, combatte insieme con voi».
3,22 Non dovete aver paura 3,2+. — Dio combatte per Israele 1,30; 20,4; Es 14,25; Gs 10,14.42; 23,3.10; Zc 14,3; cfr. Gdc 7,1-22; 2Sam 7,10; 2Cr 20,20-25. 3,22 insieme con voi: altri: per voi.
AT greco 3,23 καὶ ἐδεήθην κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων
Interconfessionale 3,23 «In quel medesimo tempo rivolsi al Signore questa preghiera:
AT greco 3,24 κύριε κύριε σὺ ἤρξω δεῖξαι τῷ σῷ θεράποντι τὴν ἰσχύν σου καὶ τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν τίς γάρ ἐστιν θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἢ ἐπὶ τῆς γῆς ὅστις ποιήσει καθὰ σὺ ἐποίησας καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου
Interconfessionale Signore Dio, ora hai mostrato a me, tuo servo, l’inizio delle tue imprese grandiose: nessun altro Dio in cielo e sulla terra può fare quel che fai tu!
3,24 Dio mostra la sua grandezza 5,24; 11,2-3; cfr. Es 15,6. — la potenza del Signore 6,21; 7,8; 9,26; 34,12; cfr. Dt 4,34+. — Chi è come Dio? Es 15,11; Sal 86,8.
AT greco 3,25 διαβὰς οὖν ὄψομαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην τὴν οὖσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου τὸ ὄρος τοῦτο τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸν Ἀντιλίβανον
Interconfessionale Lasciami passare il Giordano, lasciami vedere quella terra fertile, i bei monti e il Libano.
3,25 terra fertile 1,25+.
AT greco 3,26 καὶ ὑπερεῖδεν κύριος ἐμὲ ἕνεκεν ὑμῶν καὶ οὐκ εἰσήκουσέν μου καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἱκανούσθω σοι μὴ προσθῇς ἔτι λαλῆσαι τὸν λόγον τοῦτον
Interconfessionale Ma per colpa vostra il Signore se la prese con me e non accolse la mia preghiera. Mi disse: “Basta, non insistere!
3,26 il Signore se la prese con Mosè 1,37+.
AT greco 3,27 ἀνάβηθι ἐπὶ κορυφὴν Λελαξευμένου καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰς καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ὅτι οὐ διαβήσῃ τὸν Ιορδάνην τοῦτον
Interconfessionale Sali sulla cima del monte Pisga, volgi i tuoi occhi in tutte le direzioni e guarda: tu non passerai il Giordano.
3,27 Pisga 3,17+. — Mosè vede la terra promessa Nm 27,12+.
AT greco 3,28 καὶ ἔντειλαι Ἰησοῖ καὶ κατίσχυσον αὐτὸν καὶ παρακάλεσον αὐτόν ὅτι οὗτος διαβήσεται πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ τούτου καὶ αὐτὸς κατακληρονομήσει αὐτοῖς τὴν γῆν ἣν ἑώρακας
Interconfessionale Da’ istruzioni a Giosuè, fa’ che sia forte e coraggioso: lui diventerà il capo di questo popolo e lo guiderà alla conquista della terra che vedrai”.
3,28 Giosuè 1,38+. — forte e coraggioso 31,6.23; Gs 1,6.18; 10,25; 1Cr 22,13; 28,20; 2Cr 32,7.
AT greco 3,29 καὶ ἐνεκαθήμεθα ἐν νάπῃ σύνεγγυς οἴκου Φογωρ
Interconfessionale Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet-Peor».
3,29 Bet-Peor: località ai piedi del monte Pisga, a nord-est del Mar Morto.